Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL376 Türk Siyasal Hayatı 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar Türk Siyasi hayatını konular, aktörler, önemli olaylar ve yapısal değişim açısından incelemektir. Ders, kronolojik bir dönemleme esas alınarak ancak önemli konular etrafında incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cüneyt Mumcu

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ZÜRCHER, Erik Jan, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yay. İst., 2011 TEKİN, Yusuf ve Ark., Türk Siyasal Hayatı, Orion Yay. Ank., 2011 TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, Bilgi Ünv. Yay., İst.,2010 BERKES, Niyazi, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yay. İst., 1996 HAYTA, Necdet ve Ark., Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri, Gazi Kitabevi, Ank., 2010 GEORGEON, François, Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930), Yapı Kredi Yay., İst., 2006 YAZICI, Nevin, Osmanlılık Fikri ve Genç Osmanlılar Cemiyeti, Kültür Bak., Ank., 2002 LEWIS, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Arkadaş yay.,Ank. 2009 AKŞİN, Sina, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kit., Ank., 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 2 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 30 2 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin genel çerçevesinin sunuşu
2 Türk Siyasi Hayatını Anlamak, modeller.
3 Osmanlı Reformu: Tanzimat, I Meşrutiyet
4 Osmanlı Reformu: II. Meşrutiyet
5 Muhalefet hareketleri ve Siyasal düşünce akımları
6 Muhalefet hareketleri ve Siyasal düşünce akımları
7 İttihat ve Terakki Yönetiminin Kurulması
8 I. Dünya Savaşı
9 Mondros ve Osmanlı'nın Sonu
10 Arasınav
11 İstiklal Mücadelesi ve Cumhuriyet
12 Kemalizm ve Devrimler
13 Tek Parti Yönetimi
14 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8506 1267448 Türk Siyasi Hayatındaki değişimleri tarihsel arka planını ile birlikte yorumlar.
10370 1267446 Siyasal hayatın dönüşüm ve süreklilik parametlerini analiz eder.
10682 1267445 Türk Siyasi Hayatında yaşanan olayları siyasal bir dille yorumlar.
18856 1267444 Siyasi hayatın olaylarını ekonomik, toplumsal ve hukusal yapılarla ilişkilendirir.
19145 1267447 Demokrasinin ve sivil toplumun Türk Siyasi Hayatındaki yerini ve önemini analiz eder.
22301 1267443 Siyasi hayatın sorunlarına ve olgularına eleştirel bir tarzda yaklaşır ve genel kanaatleri sorgular.
31121 1267449 Türk siyasal hayatını dönemlere ayırarak inceler.
32094 1267442 Türk modernleşmesinin başarılı yönlerini tespit eder ve demokratik konsolidasyonun sorunlarını çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64262 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 64263 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64264 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 64265 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 64257 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 64260 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 64261 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 64258 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 64259 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 64240 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 64241 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 64254 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 64242 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 64255 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 64243 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 64256 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 64244 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 64245 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 64246 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 64237 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 64247 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 64248 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 64249 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 64250 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 64238 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 64251 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 64252 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 64253 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 64239 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
8506 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10370 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10682 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18856 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19145 2 2