Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK111 Siyaset Bilimi I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

"Kamu Yönetimi Eğitimi"nin dili sayılabilecek "siyaset bilimi”ni temel kavramlarıyla öğretmek ve daha sonraki dersleri algılama sürecine temel oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fatih Çağatay CENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Mümtaz’er Türköne (ed.), Siyaset, (2. Baskı.) Lotus Yay., 2005. - Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş (6. Basım), Der Yayınları, İST., 1999. - Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş (13. Basım), Bilgi Yayınevi, ANK., 2001. - Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi (9. Basım), İmge Kitabevi, ANK., 2002. - W. Phillips Shively, Power & Choice: An Introduction to Political Science (8th ed.) McGraw-Hill, 2002. -Andrew Heywood, Siyaset, Ankara, Adres Yayınlar,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siyaset kavramı, siyaset bilimin tarihsel değişim ve gelişimi dersin başlangıç temalarını oluşturacaktır. Siyasi İdeolojiler, İktidar, devlet, anayasa, ele alınacak diğer konseptlerden bazılarını oluşturacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 3 3
5 Derse Katılım 10 3 30
10 Tartışma 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 30 1 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin konusu ve amacı ve yöntemi, siyaset-bilim tartışması SİYASET BİLİMİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKUMA LİSTESİ.docx
2 Siyasetin farklı tanımlamaları ve Siyasetin İncelenmesinde Farklı Yaklaşımlar ve Yöntem Kaynak Gösterme .pdf
3 Siyasal Sistem (Devlet) ve Buna bağlı kavramlar; İktidar, Meşruluk, Halis Çetin İktidarın Meşruiyeti.pdf
4 Siyasal Sistem (Devlet) ve Buna bağlı kavramlar; Siyasal Kültür, Siyasal toplumsallaşma İdeoloji ve egitim.pdf
5 Devlet ve Rakip devlet teorileri: ”Leviathan Devlet”, “Patriyarkal Devlet” Aydinlanma_nedir_KANT .docx
6 Devlet ve Rakip devlet teorileri: “PlüralistDevlet”, “Kapitalist Devlet” Sosyal_bilimler_ne_ise_yarar.pdf
7 Siyasal sistemler; Otoriter, totaliter sistemler, Abdurrahman Saygili Modern Devlet.pdf
8 Siyasal sistemler; demokratik sistemler, JOHN LOCKE___UN S__YASET FELSEFES__N__N TEMELLER__ __ZER__NE B__R DENEME[#248050]-215779.pdf
9 Demokratik hükümet şekilleri: Başkanlık sitemi, Yarı Başkanlık, Jean-Bodinin-Egemenlik-Anlayışı.pdf
10 Demokratik hükümet şekilleri: Parlementer sistem Kapitalist Devlet.pdf
11 Arasınav
12 Siyasi İdeolojiler; Liberalizm ve Muhafazakarlık LiberalizminTemellkeleri .pdf
13 Siyasi İdeolojiler; Marksizm ve Sosyalizm, Omer-Caha Muhafazakarlık.pdf
14 Diğer siyası ideolojiler Marksizm Selime Güzelsarı TÜSİAD.pdf
15 Genel Tekrar Sosyal_bilimler_ne_ise_yarar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1395927 Siyaset Bilimi ile ilgili temel bilgileri edinir.
2 1398150 Siyaset Biliminin temel kavramlarını (meşruiyet, güç, iktidar gibi) açıklar.
3 1392826 Temel siyasal ideolojileri (liberalizm, muhafazakârlık, marksizm ve sosyalizm) özetler.
4 1386801 Egemenlik ve Devlet Kuramlarını açıklar.
5 1391438 Siyasal sistemleri analiz eder.
6 1395466 Demokratik yönetim şekillerini inceler.
7 1410537 Demokrasi teorisi ile ilgil temel bilgileri kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3
4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3
6 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek