Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK142 Hukukun Temel Kavramları 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Bu derste, fakültelerine yeni başlayan öğrencilere, hukuk hakkında genel bilgiler verilmesi; dört yıl boyunca hukukla ilgili öğrenecekleri konuların, görecekleri derslerin genel hatlarıyla gösterilmesi; ayrıca Fakültede gösterilmeyen hukuk derslerinin temel kavramlarının öğretilmesi suretiyle, meslek sınavlarına hazırlanılması safhasında, gerekli hukuk kaynaklarını anlama temel bilgisini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu derste çok kapsamlı olmayan açıklamalar yapılarak, öğrencilerin hukuk eğitiminin çerçevesini görmesi hedeflenmektedir. Bu ders, hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir; öğrencilerin hukuksal düşünce becerisi kazanmasına ve bunun artırılmasına çalışılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mustafa Tiftik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Mustafa TİFTİK, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Endülüs Kitabevi, 7.Baskı, Samsun 2016; Prof.Dr. Mustafa TİFTİK/Doç.Dr. Erdal ABDÜLHAKİMOĞULLARI, Temel Hukuk Bilgisi, Adalet Yayınevi, Ankara 2015; Prof.Dr. Fatih BİLGİLİ/Doç.Dr. Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Dora Yayınları, 13.Baskı, Bursa 2016; Prof.Dr.Şaban KAYIHAN/y.Doç.Dr. Mustafa ÜNLÜTEPE, Medeni Hukuk, Seçkin Kitabevi, 4.Baskı, Ankara 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hukuk ve Toplum Hayatı, Kamu Hukuku- Özel Hukuk Ayrımı, Özel Hukuk Dalları, Kamu Hukuku Dalları; Pozitif Hukukun Kaynakları, Yazılı Hukuk Kuralları, Örf ve Adet Hukuku Kuralları, İçtihatlar; Kanunların Uygulanması: Yer Bakımından, Zaman Bakımından, Anlam Bakımından Uygulanması. Kanunların Uygulanması, Kanunların Yer Bakımından Uygulanması; Hukuka İlişkin ve Hak Kavramı, Özel Haklar ve Türleri, Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi; Miras Hakları; Hakların Korunması: Hak Sahibinin Eliyle Koruması, Devlet Eliyle Korunması; Yargı Yerleri: Anayasa Mahkemesi, Adli Yargı Düzeni ve Yargıtay; İdari Yargı Düzeni ve Danıştay; Gerçek Kişiler: Başlangıcı, Sona Ermesi; Hak ve Fiil Ehliyeti; Tüzel Kişiler: Başlangıcı ve Sona Ermesi, Ehliyeti; Tüzel Kişilerin Türleri: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tüzel Kişileri; Hukuki Fiiller ve Hukuki İşlemler; Özel Hukuk İşlemleri- Kamu Hukuku İşlemleri; Sözleşmeler: Özel Hukuk Sözleşmeleri- İdari Sözleşmeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 16 3 48
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuk Hakkında Temel Bilgiler: hukukun anlamı, toplum hayatı ve hukuku, hukukun tanımı ve nitelikleri, temel amaçları, hukuk alanındaki müeyyideler. HTK.Bahar, 1.Hafta.docx
HTK Bahar 1.Hafta
2 Pozitif- Tabii Hukuk, Maddi- Usuli hukuk ayrımı, Hukuk ve Sosyal Hayatı Düzenleyen Diğer Kurallar. HTK, Bahar Dönemi 2.Hafta.docx
HTK Bahar 2.Hafta
3 Hukukun Kollara Ayrılması: Kamu Hukuku- Özel Hukuk Ayrımı. - Kamu Hukukun Dalları, Özel Hukukun Dalları HTK,Bahar 3.Hafta
4 Hukukun Kollara Ayrılması: Kamu Hukuku- Özel Hukuk Ayrımı. - Kamu Hukukun Dalları, Özel Hukukun Dalları HTK,Bahar, 4.Hafta
5 Özel Hukukun Dalları Functions of law 2: law and justic HTK.Bahar 5.Hafta.docx
HTK, Bahar 5.Hafta
6 Kamu Hukukunun Dalları HTK.Bahar D.6.Hafta.docx
HTK, Bahar 6.Hafta
7 Kamu Hukukunun Dalları (Devam) HTK.Bahar D.7.Hafta.docx
HTK,Bahar, 7.Hafta
8 Pozitif Hukukun Kaynakları HTK.Bahar D.8.Hafta.docx
HTK, Bahar 8.Hafta
9 Kanunların Uygulanması İİBF-HTK, 9.Hafta Kaynakları.docx
İİBF-HTK, 9.Hafta Kanunların Uygulanması.docx
HTK.Bahar, Kanunların Uygulanması
10 Gerçek Kişiler: Başlangıcı, Sona Ermesi.
11 Sources of Rights Hakların Korunması: Hak Sahibinin Eliyle Koruması, Devlet Eliyle Korunması. Hak ve Fiil Ehliyeti.
12 Tüzel Kişiler: Başlangıcı ve Sona Ermesi, Ehliyeti
13 Tüzel Kişilerin Türleri: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tüzel Kişileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri.
14 Hukuki Fiiler ve Hukuki İşlemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1379668 Hukuki anlamda düşünme ve bu düşünceyi dönüştürme yetkinliği kazanır
2 1393242 Hukukun temel kavramlarını öğrenir
3 1401463 Teorik bilgileri pratiğe aktarmayı öğrenir
4 1391115 Hukuk alanında gelişimleri takip eder
5 1395233 Mesleki anlamda sorumluluklar kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4
2 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4
3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4
4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5
5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek