Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK211 Siyasal Düşünceler Tarihi I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Modern siyasal düşünceyi çok boyutlu olarak anlayabilmek ve tartışabilmek için Antik Yunan'dan bugüne siyasal düşünce ve siyaset felsefesinin temel tema ve kavramlarının tarihsel gelişimleri içinde özümsenmesi gerekmektedir. Bu itibarla dersin temel amacı, siyasal düşüncenin Antik Yunan'dan Rönesans-Reform dönemine kadar olan dönemdeki gelişimini ve değişimini ele almaktır. Temel odak noktası siyasal düşünceleri kendi tarihsellikleri içinde incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fatih Çağatay Cengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Mete Tuncay (der.), Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi, Cilt I: Eski ve Orta Çağlar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 2- Mehmet Ali Ağaoğulları (der.), Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, İstanbul: İletişim Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Antik Yunan'da Polis ve Siyaset, Antik Yunan'da Doğa Filozofları ve Sofistler, Sokrates, Platon ve Aristoteles - Helenistik Düşünce ve Roma Düşüncesi, Ortaçağ ve Skolastik, Rönesans ve Reform

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 47 47

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Antik Yunan'da Polis ve Siyaset Sokrates Öncesi Felsefe: Doğa Filozofları ve Sofistler
2 Sokrates Antik Yunanda Kölelik.pdf
3 Platon Aylin Yalçınkaya.pdf
4 Platon Epicuroscukuk.pdf
5 Aristoteles Hasan Aslan Sokrates_Oncesi_Filozoflarin_Doga_Anlayisi.pdf
6 Aristoteles Platon Aristoteles Demokrasi.pdf
7 Helenistik Düşünce: Stoa ve Epikuros Platon Aristoteles Karsılastırması.pdf
8 Roma Düşüncesi: Polybios ve Cicero Platon Episteme Doxa.pdf
9 Hristiyanlığın Doğuşu ve Hristiyan Düşüncesi Augustinus Seneca Felsefesi Olum.pdf
10 Ortaçağ ve Feodalite: İki Kılıç Kuramı ve Thomas Aquinas Sofistler ___Sofist___ miydi_[#136291]-117860.pdf
11 Ortaçağ'ın Sonu ve Dini İktidarın Sınırları: William of Ockham ve John of Salisbury
12 Reform: Luther, Münzer ve Calvin Sokratik Yöntem.pdf
13 Rönesans Zeynep Zafer Esenyel Arkhe.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87610 1161298 Siyasi düşünce tarihinin temel figür ve karvamlarını tarihsel bir perspektifle ve birbirleriyle ilişki içinde öğrenmek
87611 1174045 Devlet, iktidar, egemenlik gibi siyasal düşüncenin temel kavramlarının tarihsel gelişimini incelemek
87612 1179895 Modern siyasal kuramın tarihsel köklerini ve temel kavramlarını kavrayabilmek
87613 1184751 Siyasal kuram alanında tarihsel bir bakış ve analiz yetisi kazanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
87610 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5
87611 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4
87612 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4
87613 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek