Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK212 Siyasal Düşünceler Tarihi II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Rönesans ve Reform dönemlerinden itibaren temellendiği kabul edilen modern siyaset düşüncesine 20. yüzyıla kadar katkıda bulunan düşünürlerin siyasal fikir ve önerilerini derinlemesine analiz etmek ve günümüz siyasal düşüncesinin temellerini görmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Fatih Cagatay Cengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Derste anlatılanlara ek olarak anlatılan her bir konu için eleştirel ve farklı yaklaşımlara sahip siyaset teorisyenlerinin eserleri önerilmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Ali Ağaoğulları (Editör),Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, İletişim Yayınları, 2013 David Schultz ve Donald Tannenbaum, Siyasi Düşünce Tarihi, Liberte Yayınları, 2015

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste Makyavel'den Rousseau ve Locke'ta görülen Aydınlanma düşüncesine, Marxizmden Liberalizme siyasal düşünceler tarihinin belirleyici ekollerinin devlet, toplum,siyaset, düşünce gibi farklı alanlardaki yakjlaşımları karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektiften değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modern Siyaset Düşüncesine Giriş ve Metodolojik Tartışma
2 Rönesans Düşüncesi Bağlamında Niccolo Machiavelli ve Modern Siyaset Düşüncesinin Doğuşu
3 Marin Luther,John Calvin ve Reformasyon Siyaset Düşüncesi
4 Yöneten-Yönetilen İlişkilerine Aykırı Bakışlar: Etienne de La Boetie ve Monarkomaklar
5 Jean Bodin ve Modern Egemenlik Kuramı
6 Yapay Devlet ve Sözleşmeci Görüşler: Althusius, Grotius be İspanyol Altın Çağı
7 Thomas Hobbes , Leviathan ve Modern Devlet
8 Spinoza, Özgürlük ve Devlet
9 John Locke ve Liberal Devlet Kuramına Doğru
10 Ara Sınav
11 Aydınlanma Siyaset Düşüncesi ve Jean Jacques Rousseau'nun Eleştirel Toplum Sözleşmesi Kuramı
12 Montesquieu'nun Güçler Ayrılığı İlkesi: Siyasete Sosyolojik Yaklaşım
13 Modern İdeolojiler (Sosyalizm, Liberalizm ve Muhafazakarlık) Sosyalizm ve Marxist Siyasal Düşünce
14 John Stuart Mill: Liberal Toplum ve Devlet Görüşü
15 İslam Siyaset Düşüncesi ve Osmanlı'da Değişim
16 Günümüz Siyaset Düşüncesine Genel Bakış ve Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1161308 egemenlik kuramları ve modern monarşilerin yükselişi, Hobbes,Bodin,Locke
2 1178074 Aydınlanma ve siyasette kriz, Spinoza, Rousseau vb.
3 1165377 İslam ve Osmanlı-Türk Siyasal Düşüncesinin temel parametrellerinin tartışılması
4 1220415 modern siyaset düşüncesinin bugünü hakkında genel bakış açısı kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 3 5 2 2 5 4 5 3 3 2 4 1 5 5 4
2 4 5 3 4 3 5 2 2 5 4 5 3 3 2 4 1 5 5 4
3 4 5 3 4 3 5 2 2 5 4 5 3 3 2 4 1 5 5 4
4 3 4 3 4 3 5 2 2 5 4 5 3 3 2 4 1 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek