Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK242 Borçlar Hukuku 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Türk borçlar hukukunun temel ilkelerinin ve sistematiğinin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mustafa TİFTİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Turgut Akıntürk/Dr.Öğretim Üyesi Derya Ateş/: Borçlar Hukuku, Beta Yayınları, 28.Baskı, Ankara, 2019; Prof.Dr. Safa REİSOĞLU, Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Beta, 24.Bası, İstanbul 2013; Şaban Kayıhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara, 2016; Yard.Doç.Dr. Hasan KARAKILIÇ, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Oniki Levha, İstanbul 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Borçlar hukuku, mal ve hizmetlerin değişimine ilişkin kuralları belirlemektedir. Borçlar hukukunun temel ilkesi, tarafların iradelerini mümkün olduğunca öne çıkararak, iradeye getirilen sınırlanmaları mümkün olduğunca daraltmaktır. Borçlar hukuku bu eksende mal ve hizmet değişiminde gündeme gelmesi muhtemel durumları tespit ederek, bu faaliyetlere uygulanacak kuralları belirler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 3 3
5 Derse Katılım 10 3 30
10 Tartışma 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 30 1 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Borç ve borç ilişkisi kavramı, borç ilişkisinin unsurları; Türk Borçlar Hukukunun temel ilkelerinin açıklanması İİBF-Borçlar Hukuku, Bahar D. 1.Hafta.docx
Borçlar H.Bahar, 1.Hafta
İİBF-Borçlar H. Bahar D. 2.Hafta.docx
Borçlar H.Bahar,2.Hafta
2 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Sözleşmeler İİBF-Borçlar H. Bahar D. 2.Hafta.docx
Borçlar H.Bahar,2.Hafta
3 Sözleşmelerde Şekil İİBF,Borçlar H. Bahar D. 3.Hafta.docx
Borçlar, Bahar, 3.Hafta
4 Sözleşmelerde İrade ve beyan arasındaki uyumsuzluk İİBF-Borçlar H.Bahar D.4.Hafta.docx
Borçlar, Bahar, 4.Hafta
5 Sözleşme Serbestisi ilkesi İİBF.Borçlar H.,Bahar D.5.Hafta.docx
Borçlar, Bahar, 5.Hafta
6 Temsil ilişkisi İİBF-Borçlar H. Bahar D., 6.Hafta.docx
Borçlar, Bahar, 6.Hafta
7 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Haksız fiil. Hukuka uygunluk sebepleri İİBF-Borçlar H.Bahar D. 7. Hafta.docx
Borçlar, Bahar, 7.Hafta
8 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Kusursuz sorumluluk İİBF-Borçlar Hukuku, Bahar D. 8.Hafta.docx
Borçlar, Bahar, 8.Hafta
9 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Sebepsiz zenginleşme
10 Temerrüd
11 Borcu sona erdiren nedenler
12 Borcu sona erdiren nedenler
13 Alacağın temliki ve borcun nakli
14 Uygulamalı çalışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462036 Borçlar hukukunun temel ilkelerini açıklar
2 1462037 Borcun kaynaklarını izah eder
3 1462038 Borç kavramının unsurları analiz eder
4 1462039 Borca aykırılık hallerinde uygulanacak kuralları açıklar
5 1462040 Borca aykırılık hallerinde yapılacak giderimin kapsamını belirler
6 1462050 Borçlar hukukunun temel ilkelerini açıklar
7 1462051 Borcun kaynaklarını izah eder
8 1462052 Borç kavramının unsurları analiz eder
9 1462053 Borca aykırılık hallerinde uygulanacak kuralları açıklar
10 1462054 Borca aykırılık hallerinde yapılacak giderimin kapsamını belirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5
2 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5
4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4
5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5
6 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5
7 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4
8 5 4 4 5