Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK242 Borçlar Hukuku 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Türk borçlar hukukunun temel ilkelerinin ve sistematiğinin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Hande Ünsal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Derya Ateş/Turgut Akıntürk: Borçlar Hukuku, Beta Yayınları, Ankara, 2016. Fatih Bilgili/Ertan Demirkapı/Süleyman Demir: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Dora Yayıncılık, Ankara, 2016 Şaban Kayıhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Borçlar hukuku, mal ve hizmetlerin değişimine ilişkin kuralları belirlemektedir. Borçlar hukukunun temel ilkesi, tarafların iradelerini mümkün olduğunca öne çıkararak, iradeye getirilen sınırlanmaları mümkün olduğunca daraltmaktır. Borçlar hukuku bu eksende mal ve hizmet değişiminde gündeme gelmesi muhtemel durumları tespit ederek, bu faaliyetlere uygulanacak kuralları belirler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 3 3
5 Derse Katılım 10 3 30
10 Tartışma 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 30 1 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Borç kavramının, borç ilişkisinin tanımlanması ve borç ilişkisinin unsurlarının tanımlanması
2 Türk Borçlar Hukukunun temel ilkelerinin açıklanması
3 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Sözleşmeler
4 Şekil kavramı
5 İrade ve beyan arasındaki farklılıklar
6 Temsil ilişkisi
7 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Haksız fiil. Hukuka uygunluk sebepleri
8 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Sebepsiz zenginleşme
9 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Kusursuz sorumluluk
10 Temerrüd
11 Borcu sona erdiren nedenler
12 Borcu sona erdiren nedenler
13 Alacağın temliki ve borcun nakli
14 Uygulamalı çalışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237653 Borçlar hukukunun temel ilkelerini açıklar
2 1237654 Borcun kaynaklarını izah eder
3 1237655 Borç kavramının unsurları analiz eder
4 1237656 Borca aykırılık hallerinde uygulanacak kuralları açıklar
5 1237657 Borca aykırılık hallerinde yapılacak giderimin kapsamını belirler
6 1237667 Borçlar hukukunun temel ilkelerini açıklar
7 1237668 Borcun kaynaklarını izah eder
8 1237669 Borç kavramının unsurları analiz eder
9 1237670 Borca aykırılık hallerinde uygulanacak kuralları açıklar
10 1237671 Borca aykırılık hallerinde yapılacak giderimin kapsamını belirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5
2 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5
4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4
5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5
6 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5
7 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4
8 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4