Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK323 Türk İdare Tarihi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Ders, Türk kamu yönetimi sisteminin ilke, kuruluş ve işleyiş bakımından tarihsel özelliklerini tanıtmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuray Keskin

Ön Koşul Dersleri

Türk Kamu Yönetimi

Önerilen Diğer Hususlar

Derse devam zorunludur. Öğrencilerin haftalık plan ve önerilen kaynaklar doğrultusunda derse hazırlıklı olarak gelmeleri beklenmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sina Akşin (yay. haz.), Türkiye Tarihi 1: Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Cem Yayınevi, İstanbul 2000. Sencer Divitçioğlu, Oğuz’dan Selçuklu’ya: Boy, Konat ve Devlet, İmge Kitabevi, Ankara 2005. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), 13. Baskı, YKY, İstanbul, 2009. Halil İnalcık, Devlet-i Aliye, Türkiye İş Bankası, İstanbul 2009. Halil İnalcık, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2011. Musa Çadırcı, Ülke Yönetimi - Tanzimat Sürecinde Türkiye, İmge Kitabevi, Ankara, 2007. Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye - Anadolu Kentleri, İmge Kitabevi, Ankara, 2011. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş, İstanbul 2006. Erkan Tural, Son Dönem Osmanlı Bürokrasisi: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Bürokratlar, İttihatçılar ve Parlamenterler, TODAİE, Ankara 2009. Rıfa'at Ali Abou-El-Haj, Modern Devletin Doğası, İmge Kitabevi, Ankara 2000. Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, İmge Kitabevi, Ankara 1998. Nuray Ertürk Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Tan Kitabevi, Ankara 2009. Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi, Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1929-1939, AÜ SBF KAYAUM Yayını, Ankara 2007. Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi, Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1940-1949, AÜ SBF KAYAUM Yayını, Ankara 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Osmanlı Devleti döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına idare sisteminin kuruluşu, yapısı ve işleyişi ile her döneme rengini veren idari reformlar ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 30 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı Hafta_1.pptx
2 Osmanlı Olgusuna Yaklaşım Sorunu Osmanlı Olgusuna Yaklaşım.pptx
3 Osmanlı Olgusuna Yaklaşım Sorunu Osmanlı Olgusuna Yaklaşım.pptx
4 İdari Reformlar Tarihi reformucalismak-libre.pdf
5 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: Klasik Dönem ve Tımar Düzeni TOPKAPI HAREMİNDE.pdf
Fatih_Sultan_Mehmed_Entellektuel_Bir_Sul.pdf
Klasik Dönem.pptx
6 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: Değişme Dönemi ve İltizam Sistemi Değişim Dönemi.pptx
7 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: Tanzimat ve Avrupa Islahat Programı Osmanlilarin_III._Selim_Doneminde_Eski_D.pdf
Değişim Dönemi.pptx
8 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: Genel İdare – Askeri İdare – Adli İdare alanlarının ayrışması Değişim Dönemi.pptx
9 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: II. Meşrutiyet Uygulamaları MM_reform.pdf
Meşrutiyyet-Cumhuriyet.pptx
10 Cumhuriyet Olgusuna Yaklaşım Sorunu Meşrutiyyet-Cumhuriyet.pptx
11 Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi: 1920’li yıllar Meşrutiyyet-Cumhuriyet.pptx
12 Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi: 1930’lu yıllar 1930'lu Yıllarda İdare.pptx
13 Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi: 1940’lı yıllar 1940'lı Yıllarda İdare.pptx
14 Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi: 1950'li Yıllar 1950'li Yıllarda İdare.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1140319 Verilen bir tarihî konuda bir araştırma planlar.
2 1130769 Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli siyasal-yönetsel olayların nedenlerini açıklar.
3 1128914 Türk kamu yönetimi sisteminin ilke, kuruluş ve işleyiş bakımından tarihsel özelliklerini tanır.
4 1134586 Geçmişin deneyimleri ile bugünün sorunları arasında bağlantı kurabilir.
5 1139314 Tarihsel karşılaştırma ve inceleme yöntemini kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 1 2 3 3 1 4 3 2 2 3 2 2 4 2 5 2
2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 1 3 4 2 2 4 2 3 3
3 2 1 3 1 2 3 1 1 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2
4 2 2 2 3 3 2 4 3 4 2 5 3 3 2 1 2 3 2 2
5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek