Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK325 Dünya Siyasetinde Avrasya 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Dünya siyasetinde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Avrasya'nın jeopolitik noktalar ve enerji kaynakları bakımından uluslararası siyasetteki rolünün ve etkilerinin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Sait SÖNMEZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tayyar Arı ﴾Der.﴿, Orta Asya ve Kafkasya, Bursa: MKM Yayıncılık, 2010. Kamer Kasım, Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya, Ankara: USAK, 2011. Ertan Efegil, Elif Hatun Kılıçbeyli ve Pınar Akçalı ﴾Der.﴿, Yakın Dönem Güç Mücadeleleri Işığında Orta Asya Gerçeği, Ankara: Gündoğan Yayınları, 2003. Ertan Efegil, Orta Asya’nın Sosyo‐Kültürel Sorunları: Kimlik, İslam, Milliyet ve Etnisite, Ankara: Gündoğan Yayınları, 2003. Mehmet Akif Okur/Reha Yılmaz/Galip Çağ/Hatice Yazgan/Sedat Demirci Avrasya Paradoksu Beklentiler ve Endişeler, Nobel Yayın

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Avrasya’nın siyasi özelliklerini değerlendirmek, Avrasya’nın etnik yapısını anlamak, Avrasya’nın siyasi-coğrafyasını yorumlamak, Rusya’nın bölgedeki yerini anlamak, Bölgenin sanayi ve doğal kaynak gücünü örnekler bazında açıklamak, SSCB sonrası jeopolitik özeliklerini yorumlamak, Mevcut ihtilafları ana hatları ile özetlemek, Avrasyadaki Türkiye’nin rolünü yorumlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 3 2 6
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 2 10
22 Proje Hazırlama 1 21 21
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 4 16
34 Okuma 2 14 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersle ilgili genel bilgiler
2 Soğuk Savaş döneminde Avrasya
3 Avrasya jeopolitiğinin temel özellikleri
4 Avrupa, Rusya, Çin ve diğerleri
5 Rusya jeopolitiği 1 (Rusya açısından)
6 Rusya jeopolitiği 2 (Avrupa ve Asya açısından)
7 Alternatif Avrasya stratejilerinde Türkiye
8 Güney Kafkasya (konum, siyasi ve idari yapı, doğa, demografik, etnik,dini ve sosyal göstergeler)
9 Ara Sınav
10 Güney Kafkasya (konum, siyasi ve idari yapı, doğa, demografik, etnik,dini ve sosyal göstergeler)
11 Güney Kafkasya (sosyo-ekonomik yapı ve bölgeler )
12 Avrasya Perspektifleri
13 Avrasya Perspektifleri
14 Rusya Federasyonu’nda Türk Kurumları
15 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1216821 Siyaset Bilimi ile ilgili temel bilgileri edinir.
2 1216827 Siyaset Biliminin temel kavramlarını (meşruiyet, güç, iktidar gibi) açıklar.
3 1216851 Temel siyasal ideolojileri (liberalizm, muhafazakârlık, marksizm ve sosyalizm) özetler.
4 1216871 Egemenlik ve Devlet Kuramlarını açıklar.
5 1216878 Siyasal sistemleri analiz eder.
6 1216887 Demokratik yönetim şekillerini inceler.
7 1216902 Demokrasi teorisi ile ilgil temel bilgileri kazanır.
8 1217105 Avrasya bölgesini etkileyen bölgesel ve bölge dışı gelişmeler.
9 1217112 Bölgenin sosyal ve kültürel yapısı.
10 1217128 Soğuk Savaş dönemi sonrası ve 11 Eylül sonrası uluslararası sistemde Avrasya
11 1217145 Avrasya’nın dünya sistemine etkisi.
12 1217257 Avrasya’da yer alan ülkeler arasındaki güç mücadeleleri.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 3 3 2 1 3 4 1 1 2 5 1 2 1 5 2
2 5 5 5 5 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3 1 2 1 3
3 5 5 5 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2
4 5 5 5 1 2 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2
5 5 5 5 1 2 3 2 4 1 2 2 1 1 1 1 5 2 2 1
6 5 5 5 1 2 1 3 2 1 2 2 4 3 2 1 2 3 1 1
7 5 5 5 3 1 1 3