Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK311 Uluslararası Örgütler 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Dersin Amacı Bu dersin amacı, mevcut dünya düzeninde küresel yönetim olgusunun nasıl şekillendiğini, uluslararası örgütlerin bu mekanizma içerisindeki konumlarını irdelemek ve eleştirel bir perspektiften incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Okuma listesi dönem başında verilecektir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin Kısa İçeriği Uluslararası sistem içerisinde ortak sorunların tanımlanması ve çözüm mekanizmaları geliştirilmesi için oluşturulan uluslararası yönetim ve yönetişim fikir ve pratikleri tarihsel dinamik ve süreçleri ile birlikte ele alınacaktır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan uluslararası örgütlerin tarihsel süreç içerisinde hangi ülkeleri ne şekilde etkiledikleri üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtılması. Küresel Politik Ekonomi: Anlamı/Genel Görünüm
2 Uluslarararası Örgütler ve Uluslararası Yönetim
3 BM ve Dünya Politikası’ndaki Konumu
4 Dünya Bankası ve Dünya Politikası’ndaki Konumu
5 IMF ve Dünya Politikası’ndaki Konumu
6 OECD ve Dünya Politikası’ndaki Konumu
7 AB ve Dünya Politikası’ndaki Konumu
8 ARA SINAV
9 NATO ve AGİT’in Dünya Politikası’ndaki Konumu
10 Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Politikası’ndaki Konumu
11 G-8, G-20, D-8, İİT ve Dünya Politikası’ndaki Konumu
12 ŞİÖ, BRICS ve Dünya Politikası’ndaki Konumu
13 Küresel Politik Ekonomi ve Türkiye
14 Nasıl bir 21.yy bekleniyor? Temel Senaryolar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491929 Uluslararası sistemde ortak sorunların yönetilmesi ihtiyacı ile çoklu-egemenlik gerçekliği arasındaki gerilimin unsurlarını kavrar ve tartışır.
2 1491930 Uluslararası yönetim ve küresel yönetişim ifadelerinin işaret ettiği kurumsal ve informel mekanizmaları tarihsel bağlamlarında kavrar, karşılaştırır ve değerlendirir.
3 1491931 Uluslararası ve küresel sorunların çözüm yöntemleri ve süreçleri hakkında fikirler geliştirir.
4 1491932 Ekonomi ile politikanın ilişkisini analiz eder.
5 1491933 Söz konusu sürecin devletler ve toplumlar üzerindeki etkilerini anlar
6 1491934 Bu süreçlerde etkili olan güç ilişkilerini anlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek