Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK313 Temel Metin Okumaları I 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, siyasal düşünce tarihini etkileyen ve günümüzde bile bazı yönleriyle geçerliliğini koruyan temel metinleri doğrudan incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Sefa Mertek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ilgili kitaplardan her hafta seçilen bölümler okutulacaktır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında Fransız Devrimi'nden günümüze kadar siyasal düşünce tarihini etkileyen eserlere odaklanılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 28 28
34 Okuma 25 1 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okuma Üzerine Genel Giriş ve Yıllık Okuma Planı Temel Metin Okumaları I İzlence.docx
2 Spinoza-Teolojik Politik İnceleme Platon-Sokrates'in Savunması.pptx
3 Edmund Burke- Fransa’daki Devrim Üzerine Düşünceler Aristoteles-Atinalıların Devleti.pptx
4 Alexis de Tocqueville- Amerika’da Demokrasi Platon-Devlet.pptx
5 Henry David Thoreau- Sivil İtaatsizlik Aristoteles-Politika.pptx
6 Gustave Le Bon- Kitleler Psikolojisi Polybios.pptx
Lucretius.pptx
7 John Stuart Mill- Özgürlük Üstüne Machiavelli-Prens.pptx
8 Adam Smith, Milletlerin Zenginliği Hobbes.pptx
9 Ara Sınav
10 Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu Spinoza.pptx
11 Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı Locke.pptx
12 Mary Wollstonecraft, Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi Rousseau.pptx
13 Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Tocqueville.pptx
14 Genel Değerlendirme Marx.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491431 Temel Metinleri ana kaynağından inceler.
2 1491432 Ana kaynağından inceleme ile günümüzde yaygın olan aktarmacılıktan kurtulur.
3 1491433 Temel Metinlerin siyasal düşünce tarihini ne yönde etkilediğini kavrar.
4 1491438 Okuma alışkanlığı kazanır.
5 1491434 Temel Metin okumayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5
2 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4
3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5
5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek