Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK329 Kent Kültürü 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin kentlilik bilgisi ve bilincini artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

Önkoşul Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Ahmet Mutlu (2019), Kenti Anlamak Kent Kültürü Sorunu ve Politkaları, Palme Yayınevi, Ankara. Ahmet Mutlu; Nazlı Yücel (2013), Türkiye'de Kent Hakkı, Orion Kitabevi, Ankara. *Ahmet Mutlu (2010), Kentli Hakları ve Türkiye, Çizgi Kitabevi, Konya. *Ahmet Mutlu; H. Reyhan; H.H. Doğan (2018), Kentleşme, Palme Yayınevi, Ankara. *Ahmet Mutlu (2020), Kenti Anlamak, Palme Yayınevi, Ankara. Ahmet MUTLU, “Sinemanın Kentlileşme Sürecindeki Rolü Üzerine Bir Deneme”, Karınca, S: 788, 23-29, (2002). Ahmet MUTLU “Kentli Hakları”, Yerel Yönetim Ve Denetim, C: 12, S:6, 12-15, (2007) Ahmet MUTLU, “Eski ‘Kent Hava’larına Kavuşmak…”, Şehir ve Medeniyet, C:1, S: 2, Ekim 2009, 14-17, Ahmet MUTLU, "Kent Kültürdür",Şehir ve Medeniyet, C:2, S: 4, Kasım 2010, 6-12.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

1. Kent ve kentleşmenin genel nitelikleri 2. Kent-kültür ilişkisi 3. Kent kültür ve kentlilik 4. Küreselleşme sürecinde kent kültüründeki dönüşümler 5. Kent kültürü-kentli hakları ve kentsel yaşam kalitesi 6. Türkiye'de kent kültürü ve kentlilik bilinci 6. Kent kültürünün zorunluluğu 7. Kent Kültürü politikası 8. Kent kültürü politikalarında geleneksel şehir kültüründen yararlanmak 9. Yerelde kent kültürü: Samsun örneği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 1
2 Final Sınavı 1 80 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 1 1
14 Gözlem 1 20 20
17 Alan Çalışması 1 3 3
20 Rapor Hazırlama 1 40 40
21 Rapor Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent ve kentleşmenin genel nitelikleri 1- TÜRKİYE'DE KENTLEŞME SORUNLARI.pdf
2 kent-kültür ilişkisi 2- KENTE KARŞI SUÇ, KENTSEL RANT VE KENT HAKKI.pdf
3 Kent kültürü ve kentlilik bilinci 3- KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK.pdf
4 Dünyada ve Türkiye'de kent kültürü 4- Türkiye'de Kent Kültürü..pdf
5 kent kültürü-Kentli hakları ve kentsel yaşam kalitesi 5- Kentsel Yaşam Kalitesi ve Kent Hakkı-yazılacak-.pdf
6 Kentli haklarının Dayanakları 6-Avrupa Kentsel Şartı.pdf
7 Modern kent kültürünün zorunluluğu 7-Türkiye'de Kent Hakkı.pdf
8 Kent kültürü politikalarında geleneksel şehir kültüründen yararlanmak 8- Samsun kent kültürü ve kimliği.pdf
9 Ara sınav 9. Samsunda kentlilik bilinci.pdf
10 Yerelde kent kültürü politikaları: Samsun Örneği 10-SAHA ÇALIŞMALARI 2 SAMSUN.pdf
11 Samsun'da kent kültürü varaştırmaları 11. SAHA ÇALIŞMALARI 1 ÇORUM.pdf
12 Araştırma Sonuçlarının Sunumu 12. SAHA ÇALIŞMALARI 2 ÇORUM.pdf
13 Araştırma Sonuçlarının Sunumu
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490672 Kentsel sorunklar hakkında yorum yapabilir. Yaşadığı kentteki olumlu ve olumsuz yönetsel uygulamaları farkedebilir.
2 1490673 Kentleri yaşanabilirlik bakımından kıyaslayabilir. Kentte temel haklarını bilir, bunları kullanmak için girişimde bulunur
3 1490674 Kent yaşamındaki olaylara ve uygulamalara duyarlı olur. Kentteki bireylerin davranışlarını eleştirel gözle inceleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5
2 5 5 2 5 3 3 3 2 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4
3 5 5 4 1 1 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 5 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek