Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK333 Türk Medeni Hukuku 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Medeni Hukukun Temel konuları olan Özel hukuka hâkim temel ilkeler, kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuk ve miras hukuku alanlarındaki temel kavram ve ilkeler hakkında meslek alanıyla ilgili problemlerin çözümü ve meslek imkânlarının geliştirilmesi bakımından temel bir formasyonun kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İlgili Öğretim Üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK, Medeni Hukuk, 17.Baskı, İstanbul 2012 Prof.Dr. Bilge ÖZTAN, Medeni Hukukun Temel Kavramları, 34.Baskı, Ankara 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri; Medeni Kanunun Uygulanması, hâkimin takdir Yetkisi, hâkimin hukuk yaratması; hakların kazanılmasında iyiniyet, hakların kullanılmasında iyiniyet (dürüstlük) ilkesi, ispat yükü, resmi sicil ve senetler; Kişiler Hukuku Kurumları: Gerçek kişiler ,kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, ölüm ve gaiplik, hak ve fiil ehliyetleri; hısımlık ve yerleşim yeri; kişiliğin korunması, ad ve adın korunması, kişisel durum sicili; Tüzel Kişiler; tüzel kişilerin ehliyetleri, hak ve fiil ehliyetleri; tüzel kişiliğin sona ermesi, dağılma, dağıtılma; dernekler, vakıflar; Aile Hukuku Kurumları: Nişanlanma, evlenme, eşler arasındaki mal rejimleri; evliliğin sona ermesi: evlenmenin hükümsüzlüğü, boşanma sebepleri; hısımlık hukuku: soybağı kavramı ve soybağının hükümleri, velayet kavramı ve velayete bağlı olan ve olmayan hükümler; Miras Hukuku Müesseseleri: yasal mirasçılık, atanmış mirasçılık, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın geçmesi; Eşya Hukuku Müesseseleri: Tapu sicili ve zilyetlik, Mülkiyet, sınırlı ayni haklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 25 1 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 25 1 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medeni Hukuk Kavramı, Medeni Hukukun kapsamı, tüm özel hukuk alanında geçerli olan temel ilkeler
2 Hakların kazanılmasında iyiniyet ilkesi ve uygulanması,
3 Hakların kullanılmasında iyiniyet (dürüstlük) ilkesi ve uygulanması
4 İspat yükü ve istisnaları, resmi sicil ve senetler
5 Medeni Hukukta Kişiler: Gerçek ve tüzel kişiler
6 Gerçek kişilerde kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi
7 Gerçek kişilerin hak ve fiil ehliyetleri
8 Fiil ehliyeti bakımından kişilerin sınıflandırılması
9 Kişilik hakları ve kişiliğin korunması davaları
10 Hısımlık ve yerleşim yeri
11 Tüzel Kişiler
12 Dernekler
13 Vakıflar
14 Aile hukukunun temel kavram ve ilkeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79464 1270949 Medeni Hukukun İlkelerini öğrenir.
79465 1270947 Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiş başlangıç hükümlerini öğrenir.
79466 1270948 Medeni Hukukla ilgili her türlü metni anlayabilir.
79467 1270950 Medeni Hukuk Uygulamasına katkıda bulunabilecek bir bakış açısı kazanır.
79468 1270951 Yargı uygulamasını kolaylaştıracak pratiklik kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
79464 4 5 5 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 5
79465 4 3 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4
79466 3 3 3 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3
79467 4 3 4 5 3 5 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 3 5 3
79468 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek