Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK375 Tarım Ekonomisi 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ebül Muhsin Doğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Bu dersi alan öğrencilerin başarılı olmaları için makro iktisat, para teorisi ve politikası, uluslararası iktisat alanlarında temellerinin sağlam olması, ayrıca günlük ekonomik gelişmeleri takip konusunda istekli olmaları beklenmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Boratav, Korkut. Türkiye iktisat tarihi, 1908-2007. İmge Kitabevi, 2008. Kepenek, Yakup, and Nurhan Yentürk. Türkiye ekonomisi. Vol. 99. Remzi Kitabevi, 1994. Pamuk, Şevket. Osmanlı ekonomisinde bağımlılık ve büyüme, 1820-1913. Vol. 8. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu anlamda milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cumhuriyetin Osmanlı Devleti’nden devraldığı ekonomik miras
2 Cumhuriyetin ilk on yılı: İktisat politikası arayışları, ekonomi politikası uygulamaları, GSYİH ve sektörel gelişmeler, para ve maliye politikası uygulamaları
3 Devletçi Sanayileşme Dönemi: Devletçi sanayileşmenin uygulanışı, birinci beş yıllık sanayi planı uygulaması, sektörel gelişmeler, dış ticaret ve yabancı sermaye yatırımları
4 İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ekonomisi: Savaş ekonomisi uygulamaları, savaş yıllarında GSYİH ve sektörel gelişmeler, dış ekonomik ilişkiler ve dış kaynak kullanımı, savaş sonrasında (1946-1950) iktisat politikasındaki dönüşümler
5 1950-1960 döneminde yeni iktisat politikasını belirleyen iç ve dış faktörler, ekonomide yapısal değişmeler, büyüyen dış ticaret ve dış açıklar, 1956-1958 bulanımı ve 1958 istikrar programı
6 Planlı kalkınma dönemi (1960-1978): Kalkınma planlarının temel stratejileri, özellikleri, hedefleri; planlı dönemde yapısal değişme ve büyüme, ilk üç plan döneminde kaynak kullanımı, para ve maliye politikası, dış ekonomik ilişkiler
7 1978-1979 ekonomik bunalımları ve 24 Ocak 1980 istikrar kararları, bunalımın nedenleri, 24 Ocak kararlarının felsefesi, amacı, kapsamı, strateji ve hedefleri, dışa açılma uygulamaları, 24 Ocak kararlarının uygulama sonuçları
8 1994 ekonomik krizi ve 5 Nisan 1994 İstikrar programı; istikrar kararlarının nedenleri, amaçları, programın özellikleri ve stratejisi, programın uygulanması ve uygulama sonuçları,
9 2000’li yılların başında Türkiye ekonomisi ve ertelenen reformlar, Enflasyonla Mücadele Programı, programın başarısız olma nedenleri ve 2001 yılı ekonomik krizi
10 2002-2004 Güçlü Ekonomiye Geçis Programı ve program kapsamında yapılan düzenlemeler, uygulanan makroekonomik politikalar ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
11 2007 Küresel krizi ve Türkiye ekonomisi: krizin nedenleri, özellikleri, dünya ve Türkiye ekonomisini etkileme kanalları, dünya ve Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı etkileri
12 Tarım Sektörü: Tarımda üretim yapısı, kaynak kullanımı, tarımsal destekleme politikaları, sorunlar, uzun dönemli perspektifler
13 Sanayi Sektörü: İmalat sanayinin ekonomideki yeri (GSYİH katkısı, dış ticaret ve istihdamdaki payı, imalat sanayi yapısı ve özellikleri (işyeri ölçeği, alt sektörler, ara ve yatırım malları sanayi, kamu özel kesim ayrımı, imalat sanayinde yabancı sermaye)
14 İmalat sanayinde teknolojik gelişme (teknoloji ve verimlilik, teknolojide dışa bağımlılık), imalat sanayinde piyasaların yapısı ve tekelleşme eğilimleri, sanayileşme stratejileri ve politikaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
86484 1492190 Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nden devraldığı mirası ve Osmanlı Devleti’nin yıkılma nedenlerini, Cumhuriyetin ilk on yılında uygulanan liberal ekonomik politikaları, arkasındaki felsefeyi, ilk on yılındaki ekonomik yapıyı bilir.
86485 1492191 Devletçilik ve devlet müdahaleciliği ayrımını, 1930’lu yıllarda devletçi sanayileşmeye geçiş nedenlerini, devletçi sanayileşme uygulamalarını ve sonuçlarını bilir, değerlendirir.
86486 1492192 İkinci dünya savaşı yıllarında Türkiye ekonomisinin yapısını, savaş yıllarında uygulanan ekonomi politikalarını, savaş sonrası iktisat politikalarındaki dönüşümü ve dönüşümün gerekçelerini, süreçlerini bilir, değerlendirir, yorumlar.
86487 1492193 1950-1960 Demokrat Parti döneminin ekonomik politika uygulamalarını ve sonuçlarını, ekonomideki yapısal değişmeleri değerlendirir, yorumlar.
86488 1492185 Türkiye’nin 1960 sonrası dönemde planlı kalkınmaya geçiş nedenlerini, uygulanan kalkınma planlarının temel stratejileri, özellikleri, hedeflerini, planlı dönemde ekonomideki yapısal değişme ve büyümeyi analiz edebilir, diğer dönemlerle karşılaştırabilir.
86489 1492187 Türkiye’nin 1980’lerde liberal ekonomiye geçiş sürecini, nedenlerini, 24 Ocak 1980 istikrar kararlarının felsefesi, kapsamı ve politika uygulamalarını ve sonuçlarını değerlendirebilir.
86490 1492189 Türkiye’nin 1994 krizine girme nedenlerini ve krizden çıkış için uygulanan istikrar programının içeriği ve politika sonuçlarını, ertelenen sorunların 2000’li yılların başında yol açtığı ekonomik krizi ve krizden çıkış arayışlarını, Enlasyonla Mücadala Politikası (EMP) ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP) uygulamalarını analiz eder, değerlendirir, karşılaştırma yapar, senaryolar üretir.
86491 1492186 2008 Küresel krizinin nedenlerini, özelliklerini, Türkiye’yi etkileme kanallarını, dünya ekonomisi ve Türkiye’ye doğrudan ve dolaylı etkilerini yorumlar, değerlendirir, çıkarımlarda bulunur, muhtemel senaryolar üretir.
86492 1492188 Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerini yorumlar, ülkenin içinde bulunduğu iyi veya kötü durumu anlar, geleceğe ilişkin tahminlerde bulunur.
86493 1492194 Türkiye ekonomisinin sektörel sorunlarından haberdardır, sektörel gelişmeler hakkında yorumlar yapabilir, sektörel sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunur.
86494 1492195 Türkiye ekonomisinin büyüme, işsizlik, dış ticaret, enflasyon, faiz ve döviz kuru, finansal piyasa gelişmeleri, yabancı sermaye vb. makro konularında analizler yapar, yorum yapma yeteneği kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
86484 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 5 5 3 4
86485 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 5 4 5 2
86486 5 4 3 5 5 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3
86487 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 5 4 3
86488 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2
86489 3 3 3 5 4 4 3 3 5 5 3 4 5 4 4 5 3 3 3
86490 4 3 3 5 4 4