Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK342 İdari Yargı 927001 3 6 5

Dersin Amacı

İdari rejimi benimseyen ülkelerdeki yargısal mercilerin görev ve yetkileri hakkında bilgi sahibi olmak; idari karar, işlem ve eylemlerinin hukukilik denetiminin gerçekleştiriliş usullerini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hande Ünsal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şeref Gözübüyük: Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2012 Kemal Gözler: İdare Hukukuna Giriş, Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa, 2012 Metin Günday: İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2006 İdari Yargı Mevzuatı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İdarenin idari, hukuki ve siyasi denetimi, hukuk devleti kavramı ve yargısal denetim, idari yargının özellikleri, idari yargı kuruluşları, idare ve vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, Yüksek Mahkemeler, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,idari yargının görev alanı, görev uyuşmazlıkları, iptal davası, ön koşullar, görev ve yetki, dava açma süresi, yetki uyuşmazlıkları, iptal nedenleri, idari işlemin hukuka aykırılığı, iptal davasının sonuçları, iptal kararının etkileri, tam yargı davaları, önkoşulları, görevli ve yetkili mahkeme, tam yargı davasının sonuçları, idari yargılama usulü, davada taraflar, dava açma süresi, deliller, yürütmenin durdurulması kararı, idari yargı yerlerince verilen kararların denetimi, kanun yolları, itiraz, temyiz, karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi,idari yargı kararlarının yerine getirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 30 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 40 2 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İdari yargısal denetimin anlamı ve idari yargının gelişimi
2 İdari Yargı Örgütü: Alt derece mahkemelerin incelenmesi
3 İdari Yargı Örgütü: Üst derece mahkemelerin incelenmesi
4 İdari yargının görev alanı
5 İptal Davası: Davanın ön koşulları
6 İptal davasının esasa ilişkin koşulları
7 İptal davasının sonuçları
8 Tam Yargı Davası: Davanın niteliği, koşulları, iptal davalarıyla kıyaslanması
9 Arasınav
10 Tam Yargı Davası: Davanın ön koşulları
11 Tam yargı davasının esasa ilişkin koşulları ve sonuçları
12 Yürütmenin durdurulması kararı ve idari yargı davalarında usul
13 Kanun Yolları
14 Yılsonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108135 1180486 İdari yargı teşkilatı hakkında bilgi sahibi olma ve işleyişini kavrama
108136 1182691 İdari yargıda dava açma ve takip etme becerisi geliştirme
108137 1191693 İtiraz ve temyiz usullerini takip becerisi geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
108135 4 3 5 3 4 5 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3
108136 5 4 3 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 3 4 5 4
108137 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 5 4 3 5 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek