Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK306 İklim Değişikliği ve Kriz Yönetimi 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Doğal afetler ve insan kaynaklı afetler, yaşanabilirliği ve sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkileyen olaylardır. Yeni yönetim stratejilerindeki gelişmeler ve kamu yönetiminde çağdaş yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olmak, acil durumlar için uygulanabilir yönetim tekniklerini tanıtmak, kriz yönetimlerine ilişkin Türkiye’nin konumunu değerlendirebilmek, yerel ve ulusal düzeyde uygulanabilir modeller geliştirerek geleceğin sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerini tanımlamak başlıca amaçlar olarak görülmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi ASLI YÖNTEN BALABAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anthony Giddens (2013); .İklim Değişikliği Siyaseti, (çev: Erhan Baltacı), Phoenix Yayınevi. Hikmet Yavaş (2005); Doğal Afetler Yönüyle Türkiye’de Belediyelerde Kriz Yönetimi, Orion Yayınları. Ulusal ve uluslararası plan ve programlar İlgili ulusal ve uluslararası mevzuat metinleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İklim değişikliğinin nedenlerinin, sonuçlarının ve olumsuz etkilere karşı alınacak önlemlerin öğretilmesi, doğal afet türlerini ve özelliklerini tanımak, insan kaynaklı afetlere ilişkin bilgi vermek ve özellikle kentsel alanlarda ne tür etkilere sahip olduğunu bilmek, uygulanabilecek yönetim stratejilerini geliştirmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Genel Tanıtımı, Sera Etkisi, Küresel Isınma, İklim Değişikliği Gibi Kavramların Tanımlanması
2 İklim Değişikliğinin Nedenleri Ve Etkileri
3 İklim Değişikliğiyle Mücadelede, Uluslararası-Ulusal Ve Yerel Çalışmalar
4 İklim Değişikliğine İlişkin Gelecek Senaryoları
5 Afet Yönetimi Dersine Ait Konuların Genel Çerçevesinin Sunumu, Derse İlişkin Temel Terminolojinin Tanımlanması
6 Afet Ve Kriz İlişkisi, Afet Ve Kriz Kavramlarının Etimolojik Yapısı, Afet Ve Krizin Özellikleri, Afet Ve Kriz Süreci, Kriz Türleri, Afet Ve Kriz Yönetiminin Amacı Ve Önemi
7 Afet Ve Kriz Yönetim Aşamaları Ve Bütünleşik Afet Yönetimi
8 Ülke Örnekleriyle Doğal Afet Yönetimi Deneyimleri
9 Türkiye’de Afet Mevzuatının Gelişim Süreci
10 Türkiye’de Afet Yönetimine İlişkin Kurumsal Ve İdari Yapılanma
11 Yürürlükteki Temel Afet Mevzuatı
12 Yerel Yönetimler Ve Afet Yönetimi Uygulamaları
13 İnsan Kaynaklı Afet Yönetimi
14 Göç Ve Kriz Yönetimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270482 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 1270483 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 1270484 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 1270485 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
5 1270486 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 1270514 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 1270515 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
8 1270521 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4
2 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4
3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5
4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
7 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5
8 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek