Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK316 Siyasal İletişim 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu ders iletişimle siyaseti kaynaştırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Rıfat Karakoç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Samet Kavoğlu - Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2014 Darren G. Lilleker - Siyasal İletişim Temel Kavramlar - Kaknüs Yayıncılık, İstanbul, 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında; siyasal iletişimin tanımı, siyasal iletişim süreci, siyasal iletişimle ilintili olan alanlar, siyasal iletişim aktörleri, siyasal iletişim türleri ve yöntemleri, siyasal kampanyalar ve Türkiye'deki siyasal kampanyalardan örnekler, siyasal reklam ve siyasal pazarlama, siyasal iletişimde medyanın ve halkla ilişkilerin etkisi, siyasal iletişimde etik ve ahlak konuları üzerinde durulacaktır. Ders kapsamında Samet Kavoğlu'nun "Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim" kitabı ile ve Darren G. Lilleker'in "Siyasal İletişim Temel Kavramlar" kitabı kaynak olarak kullanılacaktır. Ders ayrıca örnek olaylar makaleler, ve diğer kaynak kitaplarla desteklenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 70 1
36 Rapor 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 5 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 5 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Açılış dersi
2 Siyasal iletişim kavramının tanımlanması ve siyasal iletişim sürecinin ele alınması.
3 Siyasal iletişimin diğer sosyal bilimlerle olan iletişimin ortaya konulması.
4 Siyasal iletişimin, pazarlama alanıyla, reklamcılık alanıyla ve halkla ilişkiler alanıyla olan bağıntısının örneklendirilmesi.
5 Siyasal iletişim sürecinde yer alan aktörlerin neler olduğundan söz edilmesi.
6 Siyasal iletişim türlerinin irdelenmesi.
7 Siyasal iletişim türlerine ilişkin örneklerin verilmesi.
8 Siyasal iletişim sürecinde kullanılan yöntem ve tekniklerin ele alınması.
9 Arasınav
10 Siyasal partilerin siyasal iletişim etkinliklerinin incelenmesi.
11 Siyasal partilerin siyasal kampanya süreçlerinin irdelenmesi.
12 Türkiye’den çeşitli siyasal reklam örneklerinin verilmesi.
13 Dünyanın çeşitli ülkelerinden çeşitli siyasal reklam örneklerinin verilmesi.
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456656 Siyasal iletişim kavramını açıklar
2 1456657 Siyasal iletişimdeki siyasi aktörleri tanır
3 1456658 Siyasal pazarlama olgusunu Türkiye'ye uyarlar
4 1456659 Diğer ülke örnekleri ile karşılaştırma yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 2 2 2 3 4 4 2 2 4 1 1 4 5 5 1 2
2 5 4 2 2 2 2 3 4 4 2 2 4 1 1 4 5 5 1 2
3 5 4 2 2 2 2 3 4 4 2 2 4 1 1 4 5 5 1 2
4 5 4 2 2 2 2 3 4 4 2 2 4 1 1 4 5 5 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek