Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK318 Demokrasi Kuramları 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu ders, 20. yüzyılda hakim olan demokrasi kuramlarını, tarihsel bir bakışla ve demokrasinin ve yurttaş etkinliğinin kapsamı ve sınırlarına ilişkin farklı bakış açılarının ortaya koyduğu modeller çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu çerçevede, demokrasi ve yurttaş katılımı ilişkisi tartışılmakta, siyasal süreçlere yurttaşların etkin katılımını öngören müzakereci demokrasi kuramları ve bu kuramların iletişimsel süreçler üzerindeki vurgusu üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlhan Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Held, David, Models of Democracy, Polity, 2003 Dahl, Robert A., Demokrasi Üzerine, Phoenix, 2010 Schmidt, Manfred, A. Demokrasi Kuramlarına Giriş, Vadi Yay., 2001, Ağaoğulları, Mehmet Ali, Kent Devletinden İmparatorluğa, İmge, 2004; Heater, Derek, Yurttaşlığın Kısa Tarihi, İmge, 2007 Yılmaz, Aytekin, Çağdaş Siyasal Akımlar, Vadi, 2001 Köker, Levent, Demokrasi, Eleştiri ve Türkiye, Dipnot, 2008 Lenin, Devlet ve İhtilal, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 1994 Marx, Karl, Fransa’da İçsavaş, Sol Yayınları Vera-Zavala, Katılımcı demokrasi, Dipnot, 2006 Schumpeter, Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi II, Alter Yayıncılık, 2007 Dahl, Demokrasi ve Eleştirileri, Yetkin Yay., Ankara, 1996 Doğanay, Ülkü, Demokratik Usuller Üzerine Yeniden Düşünmek, İmge, 2003 Schmidt Carl,Parlamenter Demokrasinin Krizi, Ankara: Dost, 2006 Keane, John, “Parlamentonun Çöküşü ve Diktatörlük” içinde Demokrasi ve Sivil Toplum, Ayrıntı, 1994 Mouffe, Chantal, “Carl Schimitt ve Liberal Demokrasinin Paradoksu”, içinde Demokratik Paradoks, Epos, 2001 Amin, S., Chomsky, Frank, A.G, (1995) Düşük Yoğunluklu Demokrasi, İstanbul: Alan Yayıncılık Barber, B., (1995), Güçlü Demokrasi, M. Beşikçi (çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Barber, B. (1998), “Temelcilik ve Demokrasi”, S.Benhabib (ed.) içinde, Demokrasi ve Farklılık Siyasal Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayınları, s. 492-508 Miller, J. (1987), Port Huron and the Lost History of the New Left, içinde Democracy is in The Streets, Simon ad Schuster, New York. Pateman, C., (1989), Participation and Democratic Theory, Cambrige: Cambridge University Press. Çırakman. Aslı, “Bir Meşruiyet Sorunu olarak Siyasal Adalet: Rawls ve Höffe.” içinde Liberalizm, Devlet, Hegemonya. Der., F. Keyman. İstanbul: Everest, 2002, s. 108-128. Mouffe, Chantal, “Rawls. Siyasetsiz Siyaset Felsefesi”, içinde Siyasetin Dönüşü, Epos, 2008, s.67-92 Rawls, John, Halkların Yasası ve “Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması.” İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2003, s. 143-194. Rawls, John Siyasal Liberalizm, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 247-286; 398-515 Habermas, J., (1999), Demokrasinin Üç normatif Modeli, S.Benhabib (ed.) içinde, Demokrasi ve Farklılık Siyasal Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayınları. Myra Marx Ferree, William a. Gamson, Jürgen Gerhards ve Dieter Rucht: “Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies”, Theory and Society 31, 2002 Cohen, Müzakereci Demokraside Usul ve Esas, içinde Demokrasi ve Farklılık, der. Seyla Benhabib, WALD İstanbul 1998 James Bohman, “The Coming of Age of Deliberative Democracy”, The Journal of political Philosophy, 6/4, 1998 John S. Dryzek, “Democratization as Deliberative Capacity Building”, Comparative Political Studies, 42/11, 2009 Janette Hartz-Karp ve Michael K. Briand, “Institutionalizing Deliberative Democracy”, Journal of Public Afairs, 9, 2009 Ackerman ve Fishkin, “Deliberation Day” içinde Debating Deliberaitve Democracy, 2003 Iris Marion Young, “İletişim ve Öteki: Müzakereci Demokrasinin Ötesinde”, içinde Demokrasi ve Farklılık, 1998 Hauser, Gerard A., ve Chantal Benoit-Barne, “reflections on Rhetoric, Deliberative Democracy, Civil society and Trust”, Rhetoric&Public Affairs, vol. 5, No. 2, 2002, pp. 261-275 Chambers Simone, “Rhetoric and the Public Sphere: Has deliberative Democracy Abandoned Mass Democracy?”, Political Theory 2009, 37; s.323-350 Margaret Kohn, “Language, Power and Persuasion, Constellations”,. Vol. 7, 1, 2000

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders temel olarak liberal demokrasinin kuramcılarıni (Locke, Tocqueville, J. S. Mill, Rousseau, E. Sieyes ve Montesquieu), 18 yuzyilda kamusal alanin donusumunu ve katilimci demokrasiyi anlatacaktir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 1 3 3
12 Takım/Grup Çalışması 2 15 30
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 15 30
21 Rapor Sunma 1 15 15
27 Makale Yazma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve tanışma
2 Modern Demokrasinin tarihsel öncülleri: Klasik demokrasi (Eski Yunan)
3 Modern demokrasinin tarihsel öncülleri: Temsili demokrasinin doğuşu
4 Liberal demokrasinin kuramcıları: Locke, Tocqueville, J. S. Mill, Rousseau, E. Sieyes ve Montesquieu
5 Liberal demokrasinin kuramcıları: Locke, Tocqueville, J. S. Mill, Rousseau, E. Sieyes ve Montesquieu
6 18. yüzyılda kamusal alanın dönüşümü ve alternatif kamusallıklar
7 20. Yüzyıl’da Demokrasi düşüncesi: Rekabetçi elitizm, teknokratik vizyon ve çoğulculuk
8 Ara Sinav
9 20. Yüzyıl’da Demokrasi düşüncesi: Rekabetçi elitizm, teknokratik vizyon ve çoğulculuk
10 Modern demokrasinin krizi ve “düşük yoğunluklu demokrasi”
11 Katılımcı demokrasi
12 Cumhuriyetçi ve toplulukçu modeller
13 Liberal Anayasacı Model ve John Rawls
14 Habermas ve İdeal Konuşma Durumu
15 Müzakereci Demokrasi Yaklaşımları
16 Final Sinavi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222173 Eski Yunan’dan bugüne demokrasinin gelişim evreleri ile farklı demokrasi yaklaşımları arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
2 1222184 Farklı demokrasi yaklaşımlarını tarih ve bağlam bilgisi içinde yorumlayarak karşılaştırır.
3 1222194 Modern demokrasilerde meşruiyet ve katılım arasındaki ilişkiyi tartışan farklı kuramsal yaklaşımları yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 5 4
2 4 4 4 3 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 5
3 3 3 5 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek