Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK324 Kamu Politikaları 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Ders, kamu iktidarını siyasal ve yönetsel kararverme sürecinde kullanma olgusunu incelemeyi; kamu politikasını farklı kuramsal yaklaşımlara göre incelemenin araç ve yollarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nuray Ertürk Keskin

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Derse devam zorunludur. Öğrencilerin haftalık plan ve önerilen kaynaklar doğrultusunda derse hazırlıklı olarak gelmeleri beklenmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hasan Hüseyin Çevik, Süleyman Demirci, Kamu Politikası: Kavramlar, Aktörler, Süreç, Modeller, Analiz, Kararverme, Seçkin Yayınları, Ankara 2008. James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2003. Asım Balcı (ed.), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003. Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve Ekonomi, der. M. Akif Çukurçayır), Çizgi Kitabevi, Konya, 2003. Ders Notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kamu Politikası, Kamu Politikası Analizi, Politika Süreci, Politika Belgeleri, Politika Aktörleri, Politika Transferi, Türkiye'de Kamu Politikaları ve Analizi; Kamu Politikası Analizine Örnekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 2 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu Politikası Nedir?
2 Kamu Politikası Analizi
3 Kamu Politikası Analizinde Kuramlar, Aktörler, Belgeler
4 Politika Süreci İncelemesi: Politikanın Oluşturulması
5 Politika Süreci İncelemesi: Politikanın Kabulü ve Karar Verme
6 Karar Verme Modelleri Karar Vermeme Kararı
7 Politika Süreci İncelemesi: Politika Uygulaması
8 Politika Süreci İncelemesi: Politika Değerlendirmesi
9 ARA SINAV
10 Politika Transferi
11 Kamu Politikası ve Küreselleşme
12 Türkiye'de Kamu Politikaları
13 Kamu Politikası Analizine Örnekler
14 Kamu Politikası Analizine Örnekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
42145 1146785 Kamu politikası sürecini tanır ve açıklar.
42147 1146961 İktisat politikalarının siyasal-yönetsel karar alma sürecine etkilerini analiz eder.
42148 1127827 Kamu politikasını farklı kuramsal yaklaşımlara göre inceler.
42149 1134520 Yönetim alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirebilir.
42150 1134585 Edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
42145 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3
42147 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 5 5 4 4 3 4 3
42148 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4
42149
42150
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek