Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK328 Stratejik Planlama 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Yönetim sürecinin temel işlevlerinden biri olan planlama olgusunu konu alan ders, kamu kurumlarında stratejik planlama uygulamasını irdelemeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nuray Ertürk Keskin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, DPT, Ankara. Güven Murat, Muhlis Bağdigen, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Yönetim, Gazi Kitabevi, 2008. Coşkun Can Aktan, Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme, Seçkin Yayıncılık, 2006. Kamu Kurumlarının Stratejik Planları (Seçilmiş Örnekler)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Planlama Nedir? Kamu Yönetiminde Planlama Planlamayla İlgili Temel Kavramlar Plan Türleri Stratejik Yönetim ve Planlama Türkiye'deki Gelişimi Stratejik Planlama Mevzuatı Strateji Geliştirme Birimleri Stratejik Planlama Örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 2 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 1 35 35
8 Rehberli Problem Çözümü 15 1 15
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Planlama Nedir? Planlamanın Gelişimi Plan Türleri
2 Türkiye'nin Planlama Deneyimi
3 Küreselleşme Sürecinde Planlama Olgusu
4 Kamuda Stratejik Yönetim Kamu Mali Yönetiminde Değişim: Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
5 Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
6 Temel Kavramlar: Strateji, Amaç, Hedef, Politika, Vizyon, Misyon
7 Stratejik Plan Süreci: Durum Analizi
8 Stratejik Plan Süreci: Geleceğe Bakış
9 ARA SINAV
10 Stratejik Plan Süreci: Maliyetlendirme Stratejik Plan Süreci: İzleme ve Değerlendirme
11 Karşılaştırmalı Stratejik Plan Analizi: İl Özel İdareleri
12 Karşılaştırmalı Stratejik Plan Analizi: Belediyeler
13 Karşılaştırmalı Stratejik Plan Analizi: Üniversiteler
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1146892 Türkiyenin planlama deneyimi içinde stratejik planlamanın ortaya çıkış dinamiklerini açıklar.
2 1123627 Yönetsel plan türlerini sınıflandırır.
3 1137923 Kamu kurumlarının stratejik planlarını karşılaştırabilir.
4 1147932 Yönetim sürecinde planlamanın işlevini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4
2 3 4 4 5 3 4 3 3 5 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3
3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 5 4 5 3 5 5 4 4
4 4 3 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek