Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK441 Ceza Hukuku 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Öğrencinin yeni ceza hukuku mevzuatına göre ceza hukukunun tanımı, tarihçesi, görevi ve ceza hukukuna egemen olan ilkeler ile ceza hukuku kaynaklarını öğrenme ve bunları yorumlama becerisi yanında suç genel teorisi ile suçun unsurlarından tipiklik ve hukuka aykırılık unsuru konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin Keçeligil

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAYNAK KİTAPLAR: 1) Genel Ceza Hukuku - Temel Bilgiler / Prof. Dr. Veli Özer Özbek , Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız; 2) Ceza Hukuku Ders Notları / Yrd. Doç. Dr. Fikret Birdişli; 3) Ceza Genel Hukuku / Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. İlhan Üzülmez.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ceza hukukunun işlevi, bölümleri, gelişim süreci, diğer hukuk dalları arasındaki ilişki, tarihi süreçte ceza hukuku, ceza hukukunun temel ilkelerine giriş, ceza sorumluluğunun esası, ceza hukukunda kaynaklar ve yorum, ceza kanunlarının uygulanma esasları, suçluların geri verilmesi, suç genel teorisine giriş ve bu bağlamda suçun unsurları dışında kalan olgular, suçun unsurları; suçun yasallık unsuru, suçun maddi unsuru, suçun hukuka aykırılık unsuru, suçun hukuka uygunluk nedenleri, suçun kusurluluk unsuru, kusur türleri olarak kast ve taksir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 7 11 77
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 22 1 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 22 1 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ceza Hukuku Kavramı ve Görevi
2 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini Amacı
3 Suç Politikasının Temel İlkeleri
4 Ceza Hukukunun Kaynakları ve Türk Ceza Hukuku Reformu
5 Ceza Kanunun Güvence Fonksiyonu
6 Suç Öğretisi
7 Suçun Yapısal Unsurları Maddi Unsurlar
8 Suçun Yapısal Unsurları Manevi Unsurlar
9 Suçun Yapısal Unsurları Hukuku Aykırılık Unsuru
10 ARA SINAV
11 Hukuka Uygunluk Nedenleri
12 Kusurluluğu Kaldıran veya Etkileyen Nedenler
13 Kusurluluğu Kaldıran veya Etkileyen Nedenler
14 Fail, Mağdur,
15 Suçtan Zarar Gören
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440201 1-Kamu Hukuku’nun bir dalı olan Ceza Hukuku’nun ve suç ve ceza kavramlarının Ceza Hukuku tekniği içerisinde ne olduğunu öğrenecektir
2 1440208 2-Ceza Hukuku’nun kamu hukukunun diğer dallarından farkını ve bunlarla ilişkisini algılayabilecektir.
3 1440215 3-İnsan haklarıyla ilişkisi tartışılmaz olan Ceza Hukuku’nun temel ilkelerini ve ceza sorumluluğunun esasını öğrenecektir.
4 1440221 4-Ceza kanunlarının zaman, yer ve kişi yönünden uygulanma esaslarını öğrenecektir
5 1440222 5-Suç genel teorisini ve bu bağlamda her suç bakımından ortak olan suçun unsurlarını öğrenecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5
2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4
3 5 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4
4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5
5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek