Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK449 Kamu Maliyesi 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Kamu Maliyesi'nin temelini, kamu ekonomisi, kamu harcamaları ve kamu gelirlerini, bütçe ve Türkiye Bütçe sürecini, Devlet borçlanmasını ve tüm bunlara bağlı olarak Maliye Politikası'nın temel araçlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Gülay AKGÜL YILMAZ, Kamu Maliyesi, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013. 2-Joseph E. Stiglizt Kamu Ekonomisi, Çeviren: Ömer Faruk Batırel, 2. Baskı, Marmara 3-Nihat Edizdoğan Ali Çelikkaya, Vergilerin Ekonomik Analizi, Yenilenmiş 2. Basım, Dora Yayıncılık, Bursa 2012. 4-Aytaç EKER, Kamu Maliyesi, Birleşik Matbaa, İzmir 2009. 5-Anadolu Üniversitesi, Kamu Maliyesi, I-II, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2703, Eskişehir 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu maliyesinin ortaya çıkışı, kapsamı ve niteliği; İhtiyaç kavramı, türleri, ortak ihtiyaçlar, karşılanması, kamu hizmeti Kamu maliyesi, kamu ekonomisi kavramları, kamu maliyesinin konusu ve kapsamı, niteliği ve diğer bilimlerle ilişkisi, kamu kesiminin nisbi önemi ve payını belirleyen kriterler, kamu ekonomisinin işlevleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 6 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 6 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu maliyesi, kamu ekonomisi kavramları, kamu maliyesinin konusu ve kapsamı, niteliği ve diğer bilimlerle ilişkisi
2 Kamu Ekonomisi-Özel Ekonomi Ayrımı, Kamu Ekonomisinin Özellikleri, Maliye biliminin amaçları, Kamu kesimi ekonomik faaliyetleri, kamu kesiminde üretilen mallar ve hizmetler, türleri, özellikleri, özel ve kamusal malların karşılaştırılması
3 Dışsallıklar, Dışsal ekonomiler
4 Kamu kesimi üretim birimleri,
5 Kamusal karar alma süreci, kamu kesiminin büyüklüğü
6 Devlet faaliyetleri hakkındaki yaklaşımlar, Merkantilizm, Fizyokrasi, Klasik iktisat, Keynes, Arz yanlı iktisat, Monetarizm, Rasyonel beklentiler, Anayasal iktisat,
7 Kamu harcamaları, türleri, ekonomik etkileri
8 Kamusal finansman (kamu gelirleri), Kamu Gelirlerinin Tanımı, Niteliği ve Çeşitleri
9 Arasınav
10 Vergiye ilişkin kavramlar, verginin unsurları, vergilendirme süreci
11 Vergi yükü, vergiye karşı tepkiler, verginin yansıması
12 Vergileme ilkeleri, vergilerin sınıflandırılması Gelir vergileri, Servet ve tüketim vergileri
13 Devlet borçlanması tanımı, borçlanma nedenleri, sınıflandırması
14 Bütçe, maliye politikası, vergi hukuku temel kavramlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1404088 ­­­Kamu maliyesi alanındaki temel terminolojiyi öğrenebilecek.
2 1405301 Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin çeşitlerini açıklayabilecek.
3 1382559 Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek.
4 1391923 Devlet bütçesi uygulamalarının sonuçlarını değerlendirebilecek.
5 1392654 Maliye politikasına ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek.
6 1394258 Genişlemeci ve daraltıcı maliye politikasının farklılıklarını açıklayabilecek.
7 1397615 Maliye politikasının ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4
2 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5
3 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5
4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5
5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4
6 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
7 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek