Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK419 Milliyetçilik Kuramları 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin tarihsel, kavramsal ve kuramsal yönleriyle milliyetçilik ve etnik çatışmalar konusunda bilgi sahibi olmaları, bu konularda dünyada yaşanan örnekleri analitik çerçevede değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İlhan Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Craig Calhoun, Milliyetçilik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Joseph Llobera, Batı Avrupa Milliyetçiliğinin Gelişimi: Modernliğin Tanrısı, Phoenix Yayınları. Ernest Gellner, Milliyetçiliğe Bakmak, İletişim Yayınları. Eric J. Habsbawm, Geleneğin İcadı, Agora Kitaplığı. Benedict Anderson, Hayali Cemaatler: Milliyetçilik Kökenleri ve Yayılması, Metis Yayınları. Süleyman Seyfi Öğün, Modernleşme,Milliyetçilik ve Türkiye, Bağlam Yayınları. Füsun Üstel, İmparatorluktan Ulus Devlete Türk Ocakları, İletişim Yayınları. Füsun Üstel, Makbul Vatandaşın Peşinde, İletişim Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, millet, milliyet, milliyetçilik kavramlarını açıklamaya dönük çeşitli teorik yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, konusu, işleniş biçimi, zorunlu okumalar ve öğrencilerin bu dersle ilgili yerine getirmesi gereken sorumluluklara dair bilgi verilmesi etnik milliyetçilik.docx
2 Millet, ulus, milliyetçilik ve ulusçuluk kavramlarının tartışılması, açıklanması etnik milliyetçilik.docx
3 Milliyetçilik türleri hakkında bilgi verilmesi ve bunların arasındaki benzerlikler ve farklılıkların ortaya konulması etnik milliyetçilik.docx
4 Milliyetçilik kuramlarının açıklanması ve tartışılması: Primordial (ilkçi) Yaklaşım ve Modernist Yaklaşım etnik milliyetçilik.docx
5 Milliyetçilik kuramlarının tartışılması: Eric Habsbawm ve Geleneğin İcadı, Ernest Gellner ve Yüksek Kültürler, Benedict Anderson ve Hayali Cemaatler etnik milliyetçilik.docx
6 Milliyetçilik kuramlarının tartışılması: Etno-Sembolcü Yaklaşım (John Armstrong ve Tarihsel Bakış Açısı, Anthony D. Smith ve Milletlerin Etnik Kökeni), Banal Milliyetçilik
7 ARA SINAV
8 Milliyetçilik ideolojisinin tarihsel gelişiminin ana hatları ile tartışılması
9 Milliyetçiliğin Ulus-Devlet ve modernite ile kurduğu ilişkinin tartışılması
10 Milliyetçilik ve azınlıkların siyasi, hukuki ve kültürel durumlarının tartışılması
11 Milliyetçilik ve çokkültürlülük meselesinin tartışılması
12 Milliyetçilik ve küreselleşme olgusunun tartışılması, milliyetçiliğin, ulus devletin ve milli kimliğin küreselleşme sürecinde geçirdiği dönüşümler ve direnç noktalarının ele alınması
13 Osmanlı Devleti ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte milliyetçilik fikri ve Türk kimliğinin tartışılması
14 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491943 Başlıca milliyetçilik kuramlarını öğrenir
2 1491944 Kimlik politikalarının uluslararası ilişkilerdeki rolünü izah eder
3 1491945 Uluslararası ilişkilerde milliyetçiliğin rolünü değerlendirir
4 1491946 Azınlık sorunlarının ortaya çıkışıyla ilgili bilgi edinir
5 1491947 Günümüzde yaşanan azınlık sorunlarını değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 5 5 5 3
3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4
5 4 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek