Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK423 Küreselleşme ve Ulus-Devlet 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Küreselleşmeyi kapitalizmin son evresi olrak analiz etme ve ulus devletin gelişim ve dönüşümünü bu çevrevede anlamlandırabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Mutlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Örsan Ö. Akbulut (2007), Küreselleşme Ulus-Devlet ve Kamu yönetimi, TODAİE Yayınları, Ankara. • Örsan Ö. Akbulut (2009), Siyaset ve Yönetim İlişkisi-Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım, Turhan Kitabevi Yayını, 2. Baskı, Ankara. • Örsan Ö. Akbulut (2003), “Siyasal İktidarı Kullanma Aracı Olarak Başbakan”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 36, Sayı 1, Mart. • Örsan Ö. Akbulut (2007), “Belediye Yönetimi Reformu: Monolitik İktidar Yapısının Güçlendirilmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Ocak. • Örsan Ö. Akbulut (2009), “İktisadi Zorunluluk ve Politik Bir İnşa Olarak Mekan: Merkezin ve Yerelin Yerselliği”, Toplum ve Hekim, Cilt 24, Sayı 4-5, Türk Tabipler Birliği Yayını, Ankara. • E.J. Hobsbawm (1992), Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge. • Galip Yalman (2006), “Kapitalizm ve Devlet: Kuram ve Hegemonya”, İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar: Prof.Dr.Kemali Saybaşılı'ya Armağan". • Benedict Anderson (1990), Imagined Communities, Verso. • Korkut Boratav (2000) “Emperyalizm mi? Küreselleşme mi?”, Tonak, A. (der.) Küreselleşme: Emperyalizm Yerelcilik İşçi Sınıfı içerisinde, İmge Kitabevi. • Mehmet Ali Kılıçbay (1999), “Ulus-Devlet Sona mı Eriyor?”, Dinin Fiziği Demokrasinin Kimyası, İmge Kitabevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin amacı küreselleşme sürecini kapitalizmi son evresi olarak analiz edebilmenin kazandırılmasıdır. Bu bağlamda kapitalizmin kökenleri ve ulus devletin kapitalizmin gelişim süreçleri ile birlikte ortaya çıkışı ve dönüşümü ele alınacaktır. Feodal dönemden günümüze kadar olan gelişim süreci tarihsel, sosyal ve ekonomik bağlamlarda incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 21 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kapitalizmin Kökenleri
2 Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Süreci
3 İngiliz Tarım Kapitalizmi
4 Fransız Devrimi
5 Kapitalizm ve Ticaret
6 Kapitalizm, Ulus ve Devlet
7 Ara Sınav
8 Ekonomik Kategori Olarak Ulus
9 Ulusun Etnik Kökenleri
10 Küreselleşme
11 Emperyalizm Olarak Küreselleşme
12 Küreselleşme ve Finans
13 Küreselleşme ve Ulus Devlet
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270776 Küreselleşmenin genel özelliklerini açıklayabilme
2 1270777 Küreselleşme, kapitalizm ve ulus devlet gibi kavramları akademik olarak tanımlayabilme
3 1270778 Kapitalizmin kökenlerine dair bilgi sahibi olma
4 1270779 Ulus devletin günümüzde ulaştığı noktayı kapitalizm ve küreselleşme ile ilişkilendirerek açıklayabilme
5 1270780 Dersin genel teması içerisinde kürel dünya politikasına dair fikir yürütebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
2 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5
3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 5 4 5 3 5 5 5 5
5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek