Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK423 Küreselleşme ve Ulus-Devlet 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Küreselleşme ile ulus devletlerin güçsüzleşip güçsüzleşmediği tartışılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cenk AYGÜL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt ve Jonathan Perraton, Global Transformations, Polity Press, 1999. Diğer Kaynaklar Cenk Aygül, Ulus Devletler ve Bölgecilik, Tan yayınları, 2011. David Held ve Anthony McGrew (eds), Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışması, Phoenix, 2008.

Dersin İçeriği

Ders SBK305’in devamı olarak tasarlanmıştır. Burada küreselleşme ayrıntılı olarak incelenecektir ve neo-liberalizmin temel argümanlarından biri olan ulus-devletlerin güçsüzleştiği tezi test edilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
41 Proje Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 21 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Alansallığın tarihi Ders notları. Alansal devlet ve küresel politika Held vd, Global Transformations, bl.1 Organize şiddetin küreselleşmesi Held vd, Global Transformations, bl.2 Küresel ticaret Held vd, Global Transformations, bl.3 Küresel finans Held vd, Global Transformations, bl.4 ÇÜŞ ve Küresel Üretim Ağları Held vd, Global Transformations, bl.5 Arasınav Sürekli göç Held vd, Global Transformations, bl.6 Küreselleşme ve kültür Held vd, Global Transformations, bl.7 Ağırçekim tren kazası: Yaklaşan küresel çevre felaketi Held vd, Global Transformations, bl.8 Güçsüzleşen ulus devlet mi, yoksa… Aygül, Ulus Devletler ve Bölgecilik. Öğrenci sunumları Özet

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491809 Küreselleşmenin genel özelliklerini açıklayabilme
2 1491810 Küreselleşme, kapitalizm ve ulus devlet gibi kavramları akademik olarak tanımlayabilme
3 1491811 Kapitalizmin kökenlerine dair bilgi sahibi olma
4 1491812 Ulus devletin günümüzde ulaştığı noktayı kapitalizm ve küreselleşme ile ilişkilendirerek açıklayabilme
5 1491813 Dersin genel teması içerisinde kürel dünya politikasına dair fikir yürütebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
2 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5
3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 5 4 5 3 5 5 5 5
5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek