Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK435 Mesleki İngilizce I 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere sosyal bilimlerin temel kavram ve tartışmalarını giriş düzeyinde aktarmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Mutlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mete Tunçay, “Eğitim, Özellikle de Yüksek Öğretim Üstüne Düşünceler,” Birikim, 1989, ss. 35-39. 21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji: İnsanın Doğadaki Yeri, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009. Haldun Gülalp, Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi: Türkiye’nin Siyasal Kültürü Üzerine Çalışmalar, Metis Y., 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üniversitenin tarihsel ve toplumsal olarak incelendiği kısa bir giriş sonrasında, sosyal bilimlerin tarihsel evrimi tarih, sosyoloji, antropoloji ve siyasi iktisadın temel yönleri çerçevesinde anlatılacaktır. Öğrenciler, modernleşme, modern devlet, endüstrileşme gibi 18.yüzyıldan itibaren sosyal bilimleri şekillendirmiş kavramlara giriş yapacaklardır. Bu ders kapsamında öğrenciler Türkiye’de siyasal kültürün gelişimi üzerine de fikir sahibi olacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Dersin Tanıtımı ve Üniversiteyi Yeniden Düşünmek
2 Modernite ve Modernizm
3 Modernite ve Modernizme Eleştirel Bakış
4 Sosyal Bilimleri Anlamak
5 Sosyal Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma
6 Toplumsal Yapı ve Değişim
7 Ara Sınav
8 Tarihe Eleştirel Yaklaşmak
9 Coğrafyaya Eleştirel Yaklaşmak
10 21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji
11 21. Yüzyılda Siyasi İktisat
12 Küreselleşme ve Sosyal Bilimler
13 Bölgeselleşme, Küreselleşme ve Avrupa Birliği
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492313 Bu dersin sonunda, öğrenciler sosyal bilimlere giriş yapmış olacaklardır.
2 1492314 Bu dersin sonunda, öğrenciler sosyal bilimlerin temel kavram ve tartışmalarını biliyor olacaklardır.
3 1492315 Bu dersin sonunda, öğrenciler sosyal bilimlerin yöntem sorunları üzerine fikir sahibi olacaklardır.
4 1492316 Bu dersin sonunda, öğrenciler tarih ve coğrafya gibi lise düzeyinde aldıkları sosyal bilim alanlarını eleştirel perspektiften değerlendirebileceklerdir.
5 1492317 Bu dersin sonunda, öğrenciler dünya siyasetinin analizine giriş yapmış olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3
2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 5 3 4 4 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4
4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek