Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK433 Bürokrasi 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Tarihsel perspektiften devlet ve bürokrasi kavramlarını öğrencilere tanıtmak ve devletin gelişimi, doğası ve devlet ve bürokrasi ile ilgili tartışmalı konular üzerinde öğrencinin fikir ortaya koyabilmesini sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilal ERYILMAZ, Bürokrasi ve Siyaset: Bürrokratik Devletten Etkin Yönetime, Alfa Yay., İstanbul, 2010. Gianfranco POGGI, Devlet, Doğası, Gelişimi ve Geleceği, İstanbul bilgi üniversitesi Yay., Namık Kemal ÖZTÜRK, Bürokrasinin Gücü ve Siyaset, Siyasal kitabevi, Ankara. Metin HEPER, Bürokratik Yönetim geleneği, Ankara, 1971. Örsan AKBULUT, Siyaset ve Yönetim İlişkisi-Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım- Turhan Kitabevi, Ankara.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Devlet ve bürokrasi kavramlarının analizi, devlet kavramının ortaya çıkışı, devlet kuramları (Pluralist, Marksist, Elitist, Yeni Sağcı, vd.), Devlet kuramları doğrultusunda bürokrasiye yaklaşım, Weberyen bürokrasi, diğer bürokrasi kuramları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Devlet ve bürokrasi kavramları
2 Devlet ve bürokrasinin gelişimi
3 Karl Marx'ın düşüncesinde bürokrasi, liberal düşüncede bürokrasi, bürokrasi ve kapitalizm, bürokrasi ve oligarşi
4 Weber'in bürokrasi teorisi
5 Modern bürokrasi kuramları
6 Modern bürokrasi kuramları
7 Ara Sınav
8 Post-modern bürokrasi kuramları
9 Post-modern bürokrasi kuramları
10 Bürokratikleşmeye neden olan faktörler
11 Bürokrasi ve siyaset ilişkisi
12 Türkiye'de bürokrasi ve siyaset ilişkileri
13 Bürokrasinin denetimi
14 Yıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203110 Devlet ve bürokrasi ilişkilerini kavrar.
2 1203118 Devletin kuruluş temeli ile ilgili çeşitli kavramlar üzerinden analiz yapabilir.
3 1203126 Bürokrasinin işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olur.
4 1203139 Farklı ülkelerdeki bürokratik yapı üzerinden karşılaştırmalı analizler yapabilir.
5 1203140 Devlet ve bürokrasi ilişkileri üzerine tartışma yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4
2 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3
3 4 3 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5
4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek