Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK448 Siyasi Tarih 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Modern çağ öncesi geniş bir bakış açısıyla dünya siyasetindeki olayları incelemek ve bugüne ışık tutmak. Özellikle I. Dünya ve II. Dünya Savaşından sonraki siyasi gelişmelerden günümüze kadar olan tarihi süreci öğrenip, değerlendirmek ve değişen dengeleri kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlhan Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Armaoğlu, Fahir, Siyasi Tarih, Ankara 1973, Uçarol, Rifat, Siyasi Tarih (1789-1999), İstanbul 2000. Ateş, Toktamış, Siyasal Tarih, İstanbul 1982, Bowle, John, Worl History, New York 1958 Brzezinski, Zbigniw, Büyük Çöküş, (çev. G. Keskil, G. Pakkan), Ankara 1990. Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003 Chateaubriand, A. De, Napoléon Bonaparte, (çev. Yaşar Nabi), İstanbul 1969. Gaxotte, Pierre, Fransız İhtilali Tarihi, (çev. S. Tiryakioğlu), İstanbul 1962. Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, I. Dünya Harbinde Türk Harbi, c.I-VIII, Ankara 1970 Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, s. V,VI, VII Ankara 1956. Sagay, Reşat, XIX. ve XX. Yüzyıllarda Büyük Devletlerin Yayılma Siyasetleri ve Milletlerarası Önemli Meseleler, İstanbul 1972. Shaw, Stanford J.,Shaw, Ezel Kural,Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İstanbul 1983. Soboul, Albert, 1789 Fransız İnkılâbı Tarihi, (çev. Şerif Hulusî), İstanbul 1969. Sorel, Albert, Avrupa ve Fransız İhtilâli, (çev. N. S. Örik), İstanbul 1949 Taylor, Ajp, History of World War I, London 1974

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fransız Devrimi`nden günümüze kadar uzanan dönemde dünya ve özellikle Avrupa tarihinde meydana gelen önemli siyasal gelişmeler ve bu bağlamda devletlerarası ilişkiler dersin kapsamını oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 6 2 12
11 Soru-Yanıt 6 2 12
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 10 10
34 Okuma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin genel bir özeti
2 16.yy Avrupa'nın İktisadi, Siyasi ve Toplumsal Yapısı 1 Hafta 2.pdf
3 16.yy Avrupa'nın İktisadi, Siyasi ve Toplumsal Yapısı 2 Hafta 3-4.pdf
4 17. yy Gelişmeleri, Otuz Yıl Savaşları, Westfalya Antlaşması Hafta 3-4.pdf
5 18. yy Amerikan Bağımsızlığı ve Fransız Devrimi Hafta 5-6.pdf
6 19.yy Napolyon Savaşları Hafta 5-6.pdf
7 19. yy Viyana Düzenlemeleri Hafta 7.pdf
8 19.yy 1830 ve 1848 Devrimleri Hafta 8.pdf
9 Ara Sınav
10 19.yy Endüstri Devrimi Hafta 10.pdf
11 19. yy Alman ve İtalyan Ulusal Birliği Hafta 11.pdf
12 Emperyalizm Hafta 12.pdf
13 Birinci Dünya Savaşı Öncesi Hafta 13.pdf
14 Birinci Dünya Savaşı Hafta 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1348229 Siyasi Tarih alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur.
2 1348274 Siyasi Tarih ile ilgili karmaşık olay, gelişme ve konuları belirler ve analiz eder.
3 1348276 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Siyasi Tarih ile ilgili konularda bilgilendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek