Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK448 Siyasi Tarih 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Modern çağ öncesi geniş bir bakış açısıyla dünya siyasetindeki olayları incelemek ve bugüne ışık tutmak. Özellikle I. Dünya ve II. Dünya Savaşından sonraki siyasi gelişmelerden günümüze kadar olan tarihi süreci öğrenip, değerlendirmek ve değişen dengeleri kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlhan Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Armaoğlu, Fahir, Siyasi Tarih, Ankara 1973, Uçarol, Rifat, Siyasi Tarih (1789-1999), İstanbul 2000. Ateş, Toktamış, Siyasal Tarih, İstanbul 1982, Bowle, John, Worl History, New York 1958 Brzezinski, Zbigniw, Büyük Çöküş, (çev. G. Keskil, G. Pakkan), Ankara 1990. Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003 Chateaubriand, A. De, Napoléon Bonaparte, (çev. Yaşar Nabi), İstanbul 1969. Gaxotte, Pierre, Fransız İhtilali Tarihi, (çev. S. Tiryakioğlu), İstanbul 1962. Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, I. Dünya Harbinde Türk Harbi, c.I-VIII, Ankara 1970 Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, s. V,VI, VII Ankara 1956. Sagay, Reşat, XIX. ve XX. Yüzyıllarda Büyük Devletlerin Yayılma Siyasetleri ve Milletlerarası Önemli Meseleler, İstanbul 1972. Shaw, Stanford J.,Shaw, Ezel Kural,Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İstanbul 1983. Soboul, Albert, 1789 Fransız İnkılâbı Tarihi, (çev. Şerif Hulusî), İstanbul 1969. Sorel, Albert, Avrupa ve Fransız İhtilâli, (çev. N. S. Örik), İstanbul 1949 Taylor, Ajp, History of World War I, London 1974

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fransız Devrimi`nden günümüze kadar uzanan dönemde dünya ve özellikle Avrupa tarihinde meydana gelen önemli siyasal gelişmeler ve bu bağlamda devletlerarası ilişkiler dersin kapsamını oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 6 2 12
11 Soru-Yanıt 6 2 12
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 10 10
34 Okuma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin genel bir özeti
2 Fransız devrimi ve sonuçları, Viyana Kongresi, 1830-1848 devrimleri
3 Osmanlı rönesansı ve Batı Avrupa ile gelişen diplomasi, Aydınlanma'nın etkileri
4 Emperyalizm, XIX. yüzyılda Avrupa ve Osmanlı diplomasisi
5 Avrupa-Dışı Dünya: Batı karşıtı hareketler, Amerika, Orta ve Doğu Asya gelişmeleri
6 Osmanlı Devletinin parçalanması ve I. Dünya savaşı öncesi bunalımlar, I. Dünya savaşı ve sonuçları
7 1919-1939 yılları arasındaki Dönemin Gelişmeleri
8 Ara Sınav
9 İkinci Dünya Savaşı (1939-1945)
10 Savaş Sonrasında Dünya Güçler Dengesi ve Gelişmeleri
11 Uluslararası İlişkilerde Yeni Etkenler, Doğu ve Batı
12 Avrupa'nın Altın Çağı ve Türk Modernleşmesi
13 Soğuk Savaş ve Türk Dış Politikası
14 Soğuk Savaş Dönemi Gelişmeler
15 Yeni bir Avrupa ve Yeni Türkiye
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1118494 Siyasi Tarih alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur.
2 1118539 Siyasi Tarih ile ilgili karmaşık olay, gelişme ve konuları belirler ve analiz eder.
3 1118541 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Siyasi Tarih ile ilgili konularda bilgilendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek