Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK432 Çevre Hukuku 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Çevre hukukunun içeriği ve gelişimine ilişkin eleştirel bakış açısı oluşturmalarını amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı YÖNTEN BALABAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Mutlu, Çevre Hukuku Ders Notları Turgut, Nükhet Yılmaz(2009)Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara: Imaj Yayınları Ruşen ve Can, Hamamcı (2009) Çevre Politikası, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre hukukuna ilişkin temel kavramlar, çevre hakkı, çevre kanunu ile ilgili hükümler, kıyı kanunu ile ilgili hükümler, su ürünleri ile ilgili hükümler, milli parklar ile ilgili hükümler, orman kanunu ile ilgili hükümler, İSKİ kanunu ile ilgili hükümler, yerel yönetimler ve çevre, bakanlık örgütlenmesi, çevreye ilişkin uluslararası sözleşmeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre Hukukuna ilişkin temel tanımlar 1.HAFTA.pptx
2 Çevre Hukukuna Hakim Olan İlkeler 2.HAFTA.pptx
3 Çevre Hakkı ve Çevre kanunu ile ilgili hükümler 3.HAFTA.pptx
4 Kıyı Kanunu ile ilgili hükümler 4.HAFTA.pptx
5 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili hükümler 5.HAFTA.pptx
6 Umumi Hıfzısıhha, Su Ürünleri, Milli Park Kanunları ile ilgili hükümler 6.HAFTA.pptx
yönetmelik.pdf
7 Orman Kanunu ile ilgili hükümler 7.HAFTA.pptx
Orman Kanunu.pdf
8 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilgili hükümler 8.HAFTA.pptx
9 Ara Sınav
10 Belediye Kanunu ile ilgili hükümler 10.HAFTA.pptx
11 İl Özel İdaresi Kanunu ile ilgili hükümler 11.HAFTA.ppt
12 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 12.HAFTA.pptx
13 Yönetmelikler 13.HAFTA.pptx
14 İSKİ Kanunu 14.HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1460206 Çevre hukukunun temel ilkeleri ve kavram alandaki gelişmeler konusunda bilgi birikimi oluşturmak
2 1460207 Çevre sorunlarının çözümü konusunda hukuksal düzenlemeleri oluşturan temel normları açıklayabilmek
3 1460208 Çevre hukuku alanında, Türkiye'deki güncel değişiklikleri ve etkilerini açıklayabilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 5 4 5 5 3 4 4 3 4 5 5 3 3 3 4
2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 3
3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek