Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK424 Vergi Hukuku 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Vergi hukuku hakkında genel bilgi verilmesi, vergi ve vergi hukuku kavramı, vergi hukukunun amacı, özellikleri konularının öğrenci tarafından kavranılması, vergi hukukuna ilişkin konularda analiz yapma ve sorun çözmenin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Erdoğan Öner, Vergi Hukuku, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015. 2-Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, 36. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2015. 3-Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, 17. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara 2006. 4-Şükrü Kızılot, Doğan Şenyüz, Metin Taş, Recai Dönmez, Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vergi hukuku temel kavramlar, vergi hukukunun kaynakları, kanunların uygulanması ve yorumu, vergilendirme süreci ve denetimi, mükellefin hakları ve ödevleri, vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargısal çözümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vergi, hukuk ve vergi hukuku kavramları, vergi hukukunun kapsamı ve niteliği, bölümleri,
2 Vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, yorum türleri
3 Vergilendirmeye ilişkin temel kavramlar, Verginin unsurları, verginin tarafları
4 Mükellefin hakları ve ödevleri
5 Vergi denetimi
6 Vergi hukukunda süreler ve hesaplanması
7 Zamanaşımı
8 Ara sınav
9 Vergilendirme işlemleri, verginin tarhı, verginin tebliği, verginin tahakkuku, vergi borcunun sona ermesi,
10 Vergi suç ve cezaları
11 Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları
12 Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında çözümlenmesi
13 Vergi yargılamasında delil ve ispat
14 Vergi alacağının zorla tahsili

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271526 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etme ve temel hukuk bilgilerine sahip olma
2 1271527 Vergi ve vergi sorumlusunun yükümlülüklerini kavramış ve Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
3 1271528 Vergilendirme sürecini öğrenir.
4 1271529 Vergi denetimi hakkında bilgi sahibi olur.
5 1271530 Vergi uyuşmazlıklarının çözümü hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4
5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek