Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK474 Dünya Ekonomisi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Politik iktisat kuramlarının kavramsal çerçevesini ileri düzeyde analiz ederek, ilgili kuramları karşılaştırmalı olarak ortaya koyabilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 7 98
29 Bireysel Çalışma 4 6 24
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik İktisat ya da Ekonomi Politik 1776-1870,
2 1873 Dünya İktisadi Krizi ve Klasik iktisadın Sorgulanması,
3 1929 Dünya Krizi ve Keynesçi İktisadın Doğuşu
4 1973-1976 Krizi ve Neoliberalizmin Doğuşu
5 Neoliberal iktisat ve heterodoks iktisat anlayışı
6 Dünya Ekonomisi ve Neoliberal iktisat anlayışı
7 Para ve Küresel Kriz
8 Kapitalizmin doğuşu ve sanayi devrimi
9 İki dünya Savaşı Dönemine ekonomi politik bakış
10 ABD hegemonyası ve daha öncekilerle karşılaştırılması
11 Karşılaştırmalı olarak kalkınma sorunsalı
12 Tarım Politikaları karşılaştırması
13 Tartışma, analiz ve değerlendirmeler
14 Küresel Kriz ve Ulus devlet
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492836 Günümüz küresel krizi ve para sistemi oluşturma çabalarını anlayabilir.
2 1492837 2008 küresel krizi ve dünya ekonomisindeki farklı gelişmekte olan ülke politikaları karşılaştırılır.
3 1492838 1973-1976 krizi ve Neoliberalizmin ekonomi politiğini tartışabilir.
4 1492839 İngiliz ve Alman tarihçi okulun ve Radikal ve Marksist eleştirilerin karşısında Neoklasik okulun doğuşunu analiz edebilir.
5 1492840 1873 ve 1929 iktisadi krizlerini günümüz krizleriyle karşılaştırılabilir.
6 1492841 Öğrenci Klasik ekonomi politiğin (1776-1870) İngiltere sanayileşme süreciyle olan ilişkisini ve günümüz toplumları açısından bu olgunun anlamını kurabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2
2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3
3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3
4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2
5 3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3
6 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek