Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK476 İktisadi Düşünceler Tarihi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Politik iktisat kuramlarının kavramsal çerçevesini ileri düzeyde analiz ederek, ilgili kuramları karşılaştırmalı olarak ortaya koyabilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 7 98
29 Bireysel Çalışma 4 6 24
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik İktisat ya da Ekonomi Politik 1776-1870,
2 1873 Dünya İktisadi Krizi ve Klasik iktisadın Sorgulanması,
3 1929 Dünya Krizi ve Keynesçi İktisadın Doğuşu
4 1973-1976 Krizi ve Neoliberalizmin Doğuşu
5 Neoliberal iktisat ve heterodoks iktisat anlayışı
6 Dünya Ekonomisi ve Neoliberal iktisat anlayışı
7 Para ve Küresel Kriz
8 Kapitalizmin doğuşu ve sanayi devrimi
9 İki dünya Savaşı Dönemine ekonomi politik bakış
10 ABD hegemonyası ve daha öncekilerle karşılaştırılması
11 Karşılaştırmalı olarak kalkınma sorunsalı
12 Tarım Politikaları karşılaştırması
13 Tartışma, analiz ve değerlendirmeler
14 Küresel Kriz ve Ulus devlet
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271842 Günümüz küresel krizi ve para sistemi oluşturma çabalarını anlayabilir.
2 1271843 2008 küresel krizi ve dünya ekonomisindeki farklı gelişmekte olan ülke politikaları karşılaştırılır.
3 1271844 1973-1976 krizi ve Neoliberalizmin ekonomi politiğini tartışabilir.
4 1271845 İngiliz ve Alman tarihçi okulun ve Radikal ve Marksist eleştirilerin karşısında Neoklasik okulun doğuşunu analiz edebilir.
5 1271846 1873 ve 1929 iktisadi krizlerini günümüz krizleriyle karşılaştırılabilir.
6 1271847 Öğrenci Klasik ekonomi politiğin (1776-1870) İngiltere sanayileşme süreciyle olan ilişkisini ve günümüz toplumları açısından bu olgunun anlamını kurabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2
2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3
3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3
4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2
5 3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3
6 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek