Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
14 Gözlem 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 1 75 75
6 Uygulama/Pratik 1 75 75
12 Takım/Grup Çalışması 1 75 75
14 Gözlem 1 75 75
17 Alan Çalışması 1 75 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir kamu kurumunun Çizelgeleme problemlerinin çözüm yaklaşımları konusunda deneyim kazanır.
2 Bir kamu kurumunun Mali Sistem, Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
3 Bir kamu kurumunun Yönetim Bilişim Sisteminin çalışması konusunda bilgilenir
4 Bir kamu kurumunun İnsan Kaynakları Yönetim sisteminin çalışmasını fiili olarak gözler ve deneyim kazanır.
5 Bir kamu kurumunun Bakım-Onarım Yönetimi sistemini kurum içinde inceleme imkanı bulur.
6 Bir kamu kurumunun Kalite Yönetim sisteminin çalışmasını öğrenir.
7 Bir kamu kurumunun Stok ve Depo Yönetimi sistemlerinin çalışmasını öğrenir.
8 Bir kamu kurumunun Hizmet Sunum süreçlerini kurum içinde inceleme imkanı bulur.
9 Bir kamu kurumunun Örgütsel yapı ve ilişkileri hakkında bilgilenir
10 Bir kamu kurumunun Yönetimi hakkında bilgilenir ve deneyim kazanır.
11 Bir kamu kurumunun Planlama ve Kontrol faaliyetleri konusunda uygulama tecrübesi kazanır.
12 Rapor Sunumu
13 Rapor Sunumu
14 Rapor Sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516814 Kamu yönetiminin temel kavramlarına ilişkin uygulama bilgisi elde eder.
2 1516815 Siyasi süreçlerin temel unsurlarına ilişkin uygulama bilgisi elde eder.
3 1516816 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek