Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK414 Türkiye'nin Güncel Sorunları 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, kitle iletişiminde uzmanlaşan öğrencilerin gazetecilik alanıyla ülke sorunları arasındaki bağlantıları kurmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İlgili Öğretim Üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kongar, Emre (1996). Türkiye Üzerine Konuşmalar. Remzi Kitabevi. İstanbul Kolektif (1990). Demokratik Gelişmenin Dünya On Yılı ve Türkiye. E Yayınları. İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Günümüz Türkiye’sinin toplumsal yapısını inceleme amacı taşıyan bu ders bu amaç doğrultusunda tarihsel olarak Türk modernleşme sürecine odaklanacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin çerçevesinin çizilmesi ve tanıtılması
2 Türkiye'nin güncel siyasal konularının tarihsel arkaplanının anlatılması
3 Türkiye'nin ekonomik sorunlarının tarihsel arkaplanının anlatılması
4 Türkiye'nin güncel kültürel sorunlarıyla siyasal toplumsal ve ekonomik sorunları arasındaki bağlantıları kurma
5 Türkiye'deki popüler kültür anlatıları ile edebi anlatılar arasındaki geçişliliğin dinamiklerini tanıtma
6 Türkiye'nin güncel sorunlarına gazetecilik çalışmaları bağlamında bilimsel yaklaşım temelinde çözümleme
7 Türkiye'nin güncel sorunlarının medyadaki güncel sorunlarla bağlantısını kurma
8 Ara sınav
9 Medyadaki emek sürecine dair sorunlarla, Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve kültürel sorunları arasında ilişki kurma
10 Medyadaki ekonomik konuların temsiline dair örnek olay incelemesi
11 Medyanın siyasal iktidarla ilişkisi bağlamında örnek olay incelemesi
12 Medyadaki toplumsal sorunların temsiline dair örnek olay incelemesi
13 Türkiye'nin ekonomik sorunları ile medyadaki yapısal sorunlar arasında bağlantı kurma
14 Türkiye'nin güncel sorunları ile uluslar arası alandaki sorunlar arasındaki ilişkinin anlatılması
15 Öğrenci sunuşları
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1435570 Sorunların evrensel ve uluslararası gelişmelerle bağlantısını kurar
2 1435599 Güncel sorunların uluslararası düzeyde karşılaştırmalı-analizini yapar.
3 1435622 Toplumsal,ekonomik, kültürel, siyasal konular ve sorunlar arasındaki nedensellik ilişkisini inceler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek