Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK418 Türk Dış Politikası 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Türk Dış Politikasına etki eden temel faktörleri tarihsel, sosyolojik, kültürel ve içyapısal boyutta analiz etmek, Türk Dış Politikasını kronolojik süreç içerisinde değerlendirerek günümüzdeki eğilimleri aktarmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İlhan AKSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baskın Oran (Der.), Türk Dış Politikası (1 ve 2. Cilt), İletişim Yayınları, 2007, İstanbul. Mehmet Gönlübol vd., Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), Ankara : SİYASAL KİTABEVİ. Melek M. Fırat , 1960-71 Arası Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Sorunu, Ankara : SİYASAL KİTABEVİ,1999. Serkan Kekevi , Batının Çöküşü ve Türk Dış Politikası,İstanbul : IQ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK ,2004. Erol Mütercimler/ Mim Kemal Öke, Düşler ve Entrikalar Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası, İstanbul : ALFA YAYINLARI, 2004. Ertan Efegil , Körfez Krizi ve Türk Dış Politikası Karar Verme Modeli, İstanbul : GÜNDOĞAN YAYINLARI , 2002. İdris Bal , Türk Dış Politikası : 21. Yüzyılda, İstanbul : NOBEL YAYIN DAĞITIM, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Herhangi bir ülkenin dıs politikasını anlamak için, dıs politika karar vericilerinin hareket yeteneklerini sınırlayan coğrafi faktörün yanında yakın tarihin de iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu teorik çerçeve esas alınarak ders içeriğinde Türk dıs politikasının iki dönemi incelenecektir. Öncelikle Cumhuriyetin baslangıcından Đkinci Dünya Savasına kadar olan dönem, ardından da1945’den günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği dıs politika incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 3 5 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 3 6 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Dış Politikasının Kuramsal Çerçevesi
2 Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Dış Politika ile Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası’nın Karşılaştırmalı Analizi.
3 Türk Dış Politikasına Etki eden tarihsel, sosyal, jeo-stratejik, iç yapısal faktörler.
4 1919-1923 Milli Mücadele Döneminde Türk Dış Politikası ve Kurtuluş Savaşı’nda izlenen stratejiler.
5 Lozan Antlaşması süreci ve sonuçları – Musul meselesi, etabli sorunu, borçlar meselesi, boğazların statüsü.
6 İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Türk Dış Politikası
7 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Hatay'ın Anavatana Katılması
8 İkinci Dünya Savaşı ve Savaş Sürecinde Türk Dış Politkası.
9 Avasınav
10 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönmde Türkiye'nin Yeni Ulusal Güvenlik Sorunları
11 İkinci Dünya Savaşı Sonrası İki Kutuplu Sistemde Türk Dış Politikası
12 Avrupa’da Entegrasyon Çalışmaları ve Türk Dış Politikası
13 Avrupa Birliği Süreci
14 Yeni Dünya Düzeni, Küreselleşme ve Türk Dış Politikası
15 11 Eylül Saldırıları Sonrası Türk Dış Politikası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63777 1378732 Dış Politika kavramını tanımlamak
63778 1382569 Osmanlı dönemi dış politikası ile Cumhuriyet dönemi sonrası dış politika arasındaki benzerlik ve farklılıkları sıralamak
63779 1383299 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın örgütsel yapısını belirtmek
63780 1385304 Türk Dış Politikası’nı ilgilendiren temel sorunlarını ortaya koymak
63781 1387762 Türkiye Cumhuriyeti dış politikasında referans oluşturan Lozan Antlaşmasını, Montrö Antlaşmasını ve Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin hukuksal temelini oluşturan 1963 tarihli Ankara Antlaşmasını değerlendirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
63777 3 5 3 4 5 3 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4
63778 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 4
63779 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5
63780 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 3 5 4 5 5 4 4
63781 5 4 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek