Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ102 Temel Müzik Eğitimi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Müzik kültürü asgari ortak genel kültürün vazgeçilmez bir unsurudur. İnsanın müziksel gelişimi ve başarısı, genel gelişimini ve akademik başarısını olumlu yönde etkiler. Herkes için gerekli temel müzik eğitimi temel insan hakları ve eğitim haklarından biridir. Ülkemizde müzik dersi ilköğretim okullarımızda zorunludur ve haftada bir saat olarak uygulanır. Orta öğretim kurumlarımızda ise seçmeli dersler arasında yer alır. Sağlıklı ve dengeli bir insanca yaşam için ayrım gözetmeksizin herkese yönelik, asgari-ortak müzik kültürünü kazandırmayı amaçlayan müzik eğitimi türünün öğrenilmesi ve öğretilmesini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Özgür Akkor

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Okul şarkıları ve marş yönetimi ve idaresi eğitimi ve uygulamaları.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Orff Destekli Etkinliklerle Müzik Eğitimi" Sermin Bilen/Banu Özevin/Esin Uçal Canakay, "Müzik Eğitiminin Temelleri" Süleyman Tarman, "En Güzel Okul Şarkıları" Muammer Sun/İlteriş Sun/Levent Kuterdem, "Şarkı Dağarcığı" Hilmi Seyrek, "Müziğin Kitabı" Ahmet Say, "Müzik Teorisi" Paraşkev Hacıyev.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Çocuk eğitiminde müziğin yeri ve önemi, çocukta müzik duygusunun gelişimi, çocukta müzik duyarlılığını geliştirici müzik türleri, müzik yoluyla çocukta ifade gelişimi, müzik eğitimi yoluyla hedeflenen davranışların geliştirilmesi, çocuğun müzik etkinliklerine aktif katılımının sağlanması (müzik ve hareket, müzik ve dans, şarkı söyleme, basit tartım çalgılarıyla eşlik alıştırmaları, ritm eşliği ile doğaçlama, melodi yaratmaya yönlendirme çalışmaları).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 14 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
51 Sözlü Sınav 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 “Müzik” ve “Müzik Eğitimi” Tanımı,Müzik Eğitiminin Amacı,Müziğin Bireysel ve Toplumsal İşlevleri
2 Öğrencilerin Katılımı ve Amaçlananlar,Rastlantısal Grup Oluşturma (Sınıfta Rastlantısal Grup Oluşturma Yöntemleri),
3 Müzikte Niteliğin Belirleyicileri,Yüksekliği, Tınısı (Rengi), Süresi, Gücü (Gürlük Terimleri)
4 Müzikte ses sistemleri, aralıklar, diziler, uygular; Müziğin temel gereçleri ve temel öğeleri.
5 Tür, hız, gürlük, oturtum, örgü/doku, seslendirim-yorumlanım, üslup, ölçü, ton/makam, öz-biçim, akustik çevre/ortam; Müzik olgusu, yazısı, dili ve müziksel iletişim.
6 Müzik yapma, yaratma, yönetme, dinleme, öğrenme-öğretme.
7 İnsanın müziksel yaşamı, çevresi ve ortamı,Müziksel meslek, kurum, kuruluş, topluluk ve etkinlikler.
8 Okul şarkıları repertuvarı belirlenerek kolay okul şarkıları öğretimi.
9 Seçilen Okul Şarkılarının öğretimi.
10 Seçilen Okul Şarkılarının öğretimi.
11 Seçilen Okul Şarkılarının öğretimi.
12 Seçilen Okul Şarkılarının öğretimi.
13 İstiklal Marşı'nın yönetimi ve idaresi.
14 İstiklal Marşı'nın yönetimi ve idaresi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1167485 Müzik kültürü ve müziğin ortaya çıkışı üzerine görüşleri öğrenir.
2 1174863 Müzikte sesin oluşumunu sağlayan unsurları ve ses niteliğinin belirleyicileri.
3 1145414 Okul şarkıları ve çocuk şarkılarının öğretilmesi ve idaresini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3
2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek