Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB206 Bütçe ve Muhasebe 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Muhasebenin tanıtılması, muhasebenin kapsamına giren konuların öğretilmesi ve işletmelerde genel olarak yapılan mali işlemlerin kaydının öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Sinan Emirzeoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Yusuf Sürmen, Muhasebe-I, Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2011. Prof.Dr.Nalan Akdoğan ve Prof.Dr.Orhan Sevilengül, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Muhasebe, Belgeler, Hesap, Kayıt Yöntemleri, Bilanço ve Gelir Tablosu, Ticari Mallarla İlgili Değer Hareketlerini Kaydetme Yöntemleri, Kayıt Tutma ve Defterler, Katma Değer Vergisi ve Muhasebe İşlemleri, Aktif, Pasif, Gelir ve Gider Hesaplarının İncelenmesi, Kayıt Hataları ve Düzeltme Yolları, Çeşitli Uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebenin tanımı, muhasebenin temel kavramları (işletme, borç, alacak, sermaye, bilanço denkliği v.b.) 1.HAFTA.pptx
2 Bilanço ve gelir tablosunun tanımı ve hazırlanmasına yönelik bilgiler. 2.HAFTA.pptx
3 Hesap kavramı, işleyişi, hesabın borç ve alacak taraflarının öğretilmesi ve hesapların işleyişi 3.HAFTA.pptx
4 Ticari mal hareketlerinin devamlı ve aralıklı envanter yöntemine göre muhasebeleştirilmesi 4.HAFTA.pptx
5 Muhasebede kayıt yaparken esas alınan defter ve belgelerle ilgili bilgiler 5.HAFTA.pptx
6 KDV ve Muhasebe işlemleri 6.HAFTA.pptx
7 Muhasebe döngüsünün örnek bir işletme üzerinde açıklanması 7.HAFTA.pptx
8 Nakit ve nakit benzeri iktisadi varlıklarla ilgili mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi 8.HAFTA.pptx
9 Senetli ve senetsiz ticari ve ticari olmayan alacakların muhasebeleştirilmesi 9.HAFTA.pptx
10 Vize Sınavı 10.HAFTA.pptx
11 Duran varlıklarla ilgili değer hareketleri ve amortisman işlemleri 11.HAFTA.pptx
12 Mali ve ticari borçların muhasebeleştirilmesi 12.HAFTA.pptx
13 Basit bir ücret bordrosunun düzenlenmesi 13.HAFTA.pptx
14 Genel geçici mizan ve kesin mizanın hazırlanması, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması ve hesapların kapatılması 14.HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
52993 1137721 Muhasebede kullanılan temel kavramlar ve terimler hakkında bilgi sahibi olma
52994 1144154 Muhasebe sistemi içindeki temel denklikleri ve muhasebe sistemini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
52993 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4
52994 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek