Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMUV268 Borçlar Hukuku 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Özel hukuk ilişkilerinde kişiler arasında gerçekleşen in bütün şlemlerde borçlar kanununun işlerliğini görebiliriz. Bu aynı zamanda Sigorta ve Bankacılık alanınıda kapsamaktadır. Bunun yanında iş sözleşmesinden kira sözleşmesine kadar bir çok sözleşme türleride borçlar hukukunun kapsamına girmektedir. Bankacı veya Sigortacı adayı olan öğrencilerimizin medeni hukukla ve dolayısıyla Ticaret ve Sigorta hukukukuyla bir bütünlük oluşturan Borçlar hukukunun öğrenilmesi bir zorunluluk ıolarak karşımıza çıkmaktadır. Bir çok hukuk dakında borçlar hukuku kaynaklık veya bizzat işlevsellik taşımaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mustafa SOLMAZ

Ön Koşul Dersleri

Temel Hukuk

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin dersle ilgili makale ve içtihatleri incelemeleri yerinde olacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt - 2, Kemal Oğuzman, Turgut Öz, Vedat, 2013 Şubat, 10. baskı, Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri, Derya Ateş Karaman, Turgut Akıntürk, Beta, 2013 Ocak, 20. baskı, Borçlar Hukuku - Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri - Ana İlkeler,A Zevkliler, A Havutçu, E Cumalıoğlu, M Aydoğdu, Ş Ertaş, Fakülteler Barış, 2013 Ocak, 13,5 x 19,5 cm, 677 sayfa Borçlar Hukuku Dersleri (Genel Hükümler), İbrahim Kaplan, İmaj, 2012 Kasım, 6. baskı, Borçlar Hukuku - Genel ve Özel Hükümler, Doğan Şenyüz, Ekin, 2012 Ekim, 6. baskı, Borçlar Hukuku Bilgisi, Şahin Akıncı, Sayram, 2012 Ekim, 6. baskı, Borçlar Hukuku Genel Hükümler / Fatih Bilgili,Süleyman Demir,Ertan Demirkapı / Dora Basım Yayın

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Borçlar hukuku kişiler arasında özel borç ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Özel borç ilişkileri, iki veya daha çok kişi arasında kurulan bunlardan birine (alacaklıya), diğerinden (borçludan) belli bir edimi isteme yetkisi veren, diğerini ise böyle bir edimi ifa ile yükümlü kılan hukuki ilişkidir. Borç ilişkisi hukuki işlemden veya kanundan doğar. Kanundan doğan borç ilişkileri esas olarak haksız fiil, sebepsiz zenginleşme veya vekâletsiz iş görmedir. Borçlar Hukuku I dersi hukuki işlemden doğan borç ilişkilerini içermektedir. Derste borçlar hukuku, alacak, borç, borç ilişkisi, edim, ifa, borç ilişkisinin kapsadığı haklar ve yükümlülükler gibi temel kavramlar açıklandıktan sonra, hukuki işlem, özellikle sözleşme kavramı, türleri, kurulması, şekli, içeriği, irade sakatlığı, gabin ve temsile ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgiler verilecektir. Ayrıca borçların ifası; şarta bağlı borçlar, cezai şart, alacağın temliki borcun nakli gibi borç ilişkilerinde özel durumlar ve borç ilişkisinin sona ermesi (ibra, yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, kusursuz imkânsızlık, takas, zamanaşımı) bu dersin konularını oluşturmaktadır. Borçların hukuki işlem dışındaki diğer temel kaynakları olan haksız filler, sebepsiz zenginleşme ve vekâletsiz iş görme borçlar hukukunun en önemli konuları arasında yer alır. Borçlar Kanununun temel normu olan. madde, kusurlu ve hukuka aykırı fiilleriyle zarar veren kişilerin bu zararları tazmin edeceğini düzenlemektedir. Bu derste haksız fiilin unsurları, davranış, kusur, hukuka aykırılık, zarar ve illiyet bağı kavramları ayrıntılı olarak işlenecektir. Ayrıca kusura dayanmayan sorumluluk halleri, sebep sorumluluğu ve tehlike sorumluluğu oluşturan konular derinlemesine incelenerek sözleşme dışı sorumluluk hukuku ele alınacaktır. Borcun diğer bir kaynağı olan sebepsiz zenginleşme, herhangi bir sebebe dayanmadan bir kişinin malvarlığından bir başka kişinin malvarlığına geçen değerlerin iadesi borcunu düzenlemektedir. Vekâletsiz iş görme ise, Borçlar Kanununun özel hükümler kısmında vekâlet sözleşmesinden sonra düzenlenmiş olmakla birlikte borç ilişkisinin kaynakları arasında yer aldığından bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 3 30
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Borçlar hukuku hakkında genel bilgiler ve tarihçe, Borçlar Hukuku Ders Notu 1.pdf
2 Sözleşmeden doğan borçlar
3 Haksız fiilden doğan borçlar
4 Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
5 Borçların hükümleri
6 Borcun ifa edilmesi
7 Borç ilişkilerinde özel durumlar
8 Borçların sona ermesi
9 Ara Sınav
10 Özel borç ilişkileri
11 Borçlar kanununda yer alan sözleşmeler
12 Borçlar kanununda yer alan sözleşmeler
13 Borçlar kanununda yer alan sözleşmeler
14 Borçlar kanunu dişında düzenlenen sözleşmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
103894 1269828 öğrencinin borçlar hukuk alanında bilgilenmesini sağlamak,
103895 1269829 Sözleşmeden doğan borçlar hakkında işlem yapaip hüküm yürütebilmek,
103896 1269830 Haksız fiil ve sebepsiz zanginleşmeden doğan borçlar hakkında işlem yapaip hüküm yürütebilmek,
103897 1269826 Borçlar hukuku ile ilgili genel ve özel hükümlere vakıf olmak,
103898 1269827 Borçlar kanununda yer alan sözleşmelerle ilgili bilgilenerek gerektiğinde butür sözleşmeleri yapabilmekyada incelebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
103894 5 5 5 5 5 5 5 5 5
103895 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
103896 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
103897 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
103898 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek