Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP107 Tarım Ekonomisi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Tarımsal faaliyet, tarım ekonomisi prensipleri, üretim araçları, tarım işletmelerinin analizi, yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili bilgiler doğrultusunda, öğrencilere tarım sektörünün ulusal ve uluslararası düzeydeki yeri ile ilgili yorum gücü kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Gamze AYDIN ERYILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre, H.A, 2002. Tarım Ekonomisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No:11, Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 2 1 3
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarım ekonomisinin konusu ve amacı, tarım ekonomisi ile ilgili kavramlar, prensipler 1. hafta.pdf
2 Tarımsal faaliyetin özellikleri 2. hafta.pdf
3 Ekonomik kalkınmada tarım sektörünün yeri ve önemi 3. hafta.pdf
4 Tarımsal arazi, üretim ve verim, tarımsal üretim endeksi 4. hafta.pdf
5 Tarımın milli gelir içindeki payı, dış ticaret, tarımsal yatırımlar 5. hafta.pdf
6 Tarım işletmelerinin özellikleri 6. hafta.pdf
7 Türkiye tarımının genel problemleri 7. hafta.pdf
8 Tarımsal üretim araçları (arazi, işgücü, müteşebbis, sermaye) 8. hafta.pdf
9 Aktif ve pasif sermaye unsurları 9. hafta.pdf
10 Ara sınavı
11 Tarımsal faaliyete ait değişken masraflar 10. hafta.pdf
12 Tarımsal faaliyete ait sabit masraflar 11. hafta.pdf
13 Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçlarının analizi (gayri safi üretim değeri, brüt kâr, gayri safi hasıla) 12. hafta.pdf
14 Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçlarının analizi (saf hasıla, tarımsal gelir, safi kâr) 13. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126198 Tarım işletmelerine ait girdi-çıktı katsayılarını analiz eder ve sonuçları yorumlar.
2 1141510 Tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerini ve önemini tartışabilir.
3 1157977 Tarımsal faaliyetin özelliklerini ana hatlarıyla belirtir.
4 1148004 Tarım işletmelerinin üretim ve masraf fonksiyonları doğrultusunda ileriye dönük planlar geliştirebilir.
5 1166227 Tarım sektörü ile diğer sektör özelliklerini karşılaştırabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65256 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 65257 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 65258 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 65259 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 65260 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 65261 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 65262 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 65263 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 65264 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 65265 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 65266 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 65267 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 65268 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 5
2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5
3 4 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5
4 3 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 5
5 4 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek