Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP101 Genel Kimya-I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Atom molekül ve iyonik haldeki maddelerin kimyasal özellikleri, kimyasal tepkimeleri ve kimyasal tepkime mekanizmaları ile çözelti kimyasını kavrayabilme ve yorumlayabilmenin yanında kimyasal problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisinin kazandırılması. Bu ders kapsamında kazandığı bilgi ve becerileri üst sınıflardaki derslerinde kullanabilme becerisi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Tülin Şaka

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Petrucci, Ralph H.; Harwood, William S.; Herring, F.Geoffrey, Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar I, Ankara, Palme Yayıncılık,2005; 2. Mortimer, C.E, Modern Üniversite Kimyası,İstanbul, Çağlayan Kitabevi,cilt:I-II 3. Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; Temel Üniversite Kimyası, Ankara, Hacettepe Taş Kitapçılık,1986;

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimya Bilimi, Anlamlı Rakamlar, Maddenin Özellikleri, Atom Kuramı ve atomun yapısı, Periyodik Tablo, molekül ve iyonlar, kimyasal tepkimeler, Kuantum teorisi ve Kuantum sayıları, Valens Bağ Teori ve molekülsel Bağ teori, sulu ortamdaki tepkimeler, çözeltiler, Titrasyonlar, Termokimyasal tepkimeler, gaz, sıvı ve katıların özellikleri, Çözelti Kimyası.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 4 2 8
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimya Bilimi, maddenin Sınıflandırması, Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Anlamlı rakamlar 1 (1).pdf
2 Atomlar, Atom Teorisi, Atomun Yapısı, Atom Numarası, Kütle Numarası ve İzotoplar 2.pdf
3 Periodik Tablo, Moleküller ve İyonlar, Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkileri, Atom Kütlesi, Molekül Kütlesi 3.pdf
4 Kuantum Teorisi ve Atomların Elektronik Yapısı, Kuantum Sayıları, Atomik Orbitaller 4.pdf
5 Kimyasal Formüller ve Bileşiklerin Adlandırılması, Kimyasal Bağlar, Lewis Yapılarının Yazılması, Rezonans, Moleküler Geometri, VSEPR Modeli ve Uygulama Kuralları 5.pdf
6 Sulu Çözeltilerdeki Tepkimeler, Asit Baz Tepkimeleri, Çökelme Tepkimeleri, Kompleksleşme Tepkimeleri, Redoks Tepkimeleri 6.pdf
7 Çözeltilerin Derişimleri 7.pdf
8 Asit-Baz Titrasyonları, Redoks Titrasyonları 8.pdf
9 Termokimya, Kimyasal Tepkimelerde Enerji değişimleri 9.pdf
10 Ara Sınav
11 Termokimyasal Eşitlikler, Kalorimetre, Spesifik Isı ve Isı Kapasitesi 10.pdf
12 Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Özellikleri 11.pdf
13 Katılar, Kristal Yapı ve Kristal Çeşitleri 12.pdf
14 Gazlar ve Gazların Basıncı, Gazların Kanunlar, İdeal Gaz Denklemi 13.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121660 Kimyanın uygulama alanlarını, maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerini öğrenir.
2 1121672 Atomlar, atom teorileri ve atomun yapısını öğrenir.
3 1121704 Periyodik Tablo , moleküller ve iyonlar hakkında bilgi sahibi olur.
4 1121757 Atomların elektronik yapısı, kuantum sayılarını öğrenir.
5 1121759 Kimyasal bileşikler, yapıları ve bileşiklerin adlandırılmasını öğrenir.
6 1258071 Gazlar ve gaz kanunlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 4 1 3 1 1 1 3 1
2 5 5 4 3 4 1 3 1 1 1 3 1
3 5 5 4 3 4 1 3 1 1 1 3 1
4 5 5 4 3 4 1 3 1 1 1 3 1
5 5 5 4 3 4 1 3 1 1 1 3 1
6 5 5 4 3 4 1 3 1 1 1 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek