Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END203 İstatistik-I 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Endüstri Mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere 1. İstatistiki yaklaşımların önemi ve uygulama alanları hakkında detaylı bilgi vermek, 2. Mühendislik problemlerinin istatistiki yaklaşımlarla çözülme ve sonuçları yorumlama becerisini kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Naci MURAT

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uygulamalı İstatistik I-II, Alim Işık İşletme ve İktisat için İstatistik, Paul Newbold İstatistiğe Giriş, Fikret İkiz; Halis Püskülcü; Şaban Eren Uygulamalı İstatistik I-II, Özer Serper Olasılık ve İstatistik, Fikri Akdeniz Uygulamalı İstatistik I-II, Alaaddin Başar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İstatistik Tanımı ve Genel Kavramlar, Verilerin Toplanması ve Merkezi Eğilim Ölçüleri, Analitik Ortalamalar: Aritmetik, Geometrik, Harmonik, Kareli Ortalamaların Hesaplanması, Dağılma Ölçüleri: Asimetri ve Basıklıklık ölçüleri Pearson Asimetri Ölçüleri, Moment Kavramı, Momentlere dayanan Asimetri ve Basıklık Ölçüleri , İndeks Kavramı, Zaman ve Mekan İndeksleri, Sabit ve Değişken İndeksler, Fiyat ve Miktar İndeksleri, Basit ve Bileşik İndeksler,Küme teorimi ve İhtimaller Hesabı, İhtimal Teorileri ve Aksiyonları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 20 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 2 3 6
8 Rehberli Problem Çözümü 20 4 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar: İstatistik, Populasyon, Parametre, Örnek İstatistiği, Değişken, Veri, Veri Tipleri (birincil ve ikincil veriler) (nominal, ordinal, interval, ratio scale) sunum_sablon.potx
2 Verilerin Toplanması, Basit Seri, Gruplandırılmış Seri, Sınıflandırılmış Seri, Kesikli ve Sürekli Verilerin Sınıflandırılması ve Sunulması, Grafiksel Gösterimler: Frekans Dağılımları, Relatif Frekans Dağılımları, Kümülatif Frekans Dağılımları, Ters Frekans Dağılımları, Pasta Grafikleri, Çubuk Grafikler, Zaman Serisi Çizimi, Serpilme Çizimi, Histogram, Frekans Poligonu, Dal- Yaprak Diyagramı
3 Merkezi Eğilim Ölçüleri: Aritmetik Ortalama, Mod, Medyan Ve Kartiller (Basit Seri, Gruplandırılmış Seri ve Sınıflandırılmış Seri için), Harmonik Ortalama, Geometrik Ortalama
4 Değişkenlik ve Asimetri Ölçüleri Değişim Aralığı, Standart Sapma, Varyans, Varyasyon Katsayısı
5 Ortalama Mutlak Sapma, Bowley ve Pearson Asimetri Ölçüleri: (Basit Seri, Gruplandırılmış Seri ve Sınıflandırılmış Seri için), Kutu Diyagramları.
6 Saymanın Temel Kuralları, Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık Teoremleri, Bağımlı/sız Olaylar, Çarpım-Toplam Kuralı, Şartlı Olasılık, Bayes Teoremi, Kesikli/Sürekli Şans Değişkenleri, Olasılık Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonk.
7 Beklenen Değer –Varyans Kavramı ve Hesaplanması. Kovaryans Kavramı.
8 Kesikli/Sürekli Şans Değişkenleri, Olasılık Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonk., Beklenen Değer -Varyans Kavramı ve Hesaplanması.
9 Ara Sınav
10 Kesikli Olasılık Dağılışları; Kesikli Tekdüzen, Bernoulli, Binom
11 Hipergeometrik, Geometrik, Negatif Binom (Pascal), Poisson (Olasılık Fonksiyonları, Beklenen Değer ve Varyansları) Binom Dağılışınının Poisson Dağılımına Yaklaşımı
12 Sürekli Olasılık Dağılışları: Üstel, Üniform, Normal
13 Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları, Beklenen Değer ve Varyansları, Merkezi Limit Teoremi , Binom Dağılışınının Normal Dağılımına Yaklaşımı, Poisson Dağılışınının Normal Dağılımına Yaklaşımı
14 Örnekleme Dağılışları: Örnek ortalamasının örnekleme dağılışı, örnek oranının örnekleme dağılışı, örnek varyansının örnekleme dağılışı, Tahminleyicilerin özellikleri (Sapmasızlık, Minimum Varyanslılık, Etkinlik)
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1119152 Temel olarak kullanılan olasılık dağılımlarını kullanmasını bilir
2 1129295 Veri toplama sürecini bilir
3 1251905 İstatistiksel tablo ve grafik hazırlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2 5 2 4 3 2 1 2
2 3 2 2 2 5 1 3 4 2 1 2
3 2 3 2 2 5 1 4 4 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek