Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END202 Mühendislik Matematiği-II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Diferansiyel denklemlerin çözüm tekniklerini öğretmek ve değişik mühendislik problemlerine uygulamasını göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Fatma Hıra

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yardımcı Ders Kitapları: • E. Kreyzig, Advanced Engineering Mathematics, Wiley Text Books; 8th edition 1998. • C.H. Edwards J.R., and D.E. Penney, Differential Equations and Boundary-Value Problems, Computing and Modeling, Prentice-Hall, 1966.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mühendislik analizi için araçlar, sayısal yaklaşım metodu, sayısal türev ve integrasyon, en küçük kareler yaklaşım metodunun uygulamaları, eğri uydurma, vektöriyel analiz, matris analiz, özdeğerler problemleri, analitik fonksiyonların uygulamaları, kısmı diferansiyel denklemler için sınır değerleri problemleri, optimizasyon uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 13 3 39
54 Ev Ödevi 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel tanımlamalar ve temel kavramlar 1.hafta.pdf
2 Diferansiyel denklemlerin tanımı ve mühendislik uygulamaları 2.hafta.pdf
3 Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları. 3.hafta.pdf
4 Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çözüm yötemleri 4.hafta.pdf
5 Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları 5.hafta.pdf
6 Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri 6.hafta.pdf
7 Lineer diferansiyel denklemler ile ilgili uygulama 7.hafta.pdf
8 Sabit katsayısı ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin uygulamaları 8.hafta.pdf
9 ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri 9.hafta.pdf
10 Arasınav 10.hafta.pdf
11 Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri 11.hafta.pdf
12 Eksponansiyel seriler yardımı ile lineer diferansiyel denklemlerin çözümü 12.hafta.pdf
13 Seriler yardımı ile lineer diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri 13.hafta.pdf
14 Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri ve mühendislik uygulamaları 14.hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1132508 Seriler ile diferansiyel denklem çözümünü gerçekleştirir
2 1117911 Diferansiyel denklem oluşturur ve çözer
3 1138896 Birinci ve yüksek mertebeden diferansiyel denklemleri tanır ve çözer

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 2 1 2 3 1 1 1 2
2 5 4 4 1 1 2 2 2 1 1 2
3 5 4 4 1 1 2 2 2 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek