Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END204 İstatistik-II 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin herhangi bir veri kümesini görsel ve sayısal olarak özetleyip veri kümesi hakkında yorum yapabilmelerini ayrıca istatistiğin temelini oluşturan (olasılık, rasgele değişken, kesikli ve sürekli dağılımlar, kesikli ve sürekli teorik dağılımlar vb.) bazı konular hakkında bilgi sahibi olabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Naci MURAT

Ön Koşul Dersleri

END 203 İstatistik I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Şanslı Şenol, “Tanımlayıcı İstatistik”, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-146-9 2. Fikret İkiz, Halis Püskülcü, Şaban Eren, “İstatistiğe Giriş” Barış Yayınları, İzmir YARDIMCI KİTAPLAR: Statistics, (Concepts and Applications), Amir D. Aczel, McGraw-Hill Education ISBN 025611935X / 9780256119350 / 0-256-11935-X. 3. Mahmut Kartal, Bilimsel araştırmalarda hipotez testleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Olasılığın tanımı ve olasılık hesaplama kuralları, Frekans dağılımları, Genel grafikler, Tanımlayıcı istatistikler: merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, Kesikli rasgele değişken ve fonksiyonları, Sürekli rasgele değişken ve fonksiyonları, Beklenen değer ve momentler, Kesikli teorik dağılımlar, Sürekli teorik dağılımlar, Örnekleme dağılımları, Ki-kare testleri, Hipotez testleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 17 17
2 Final Sınavı 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 8 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 14 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 14 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İhtimal Dağılımları, İhtimal Yoğunluk ve İhtimal Dağılım Fonksiyonları
2 Kesikli İhtimal Dağılımları ve Sürekli Dağİlİmlar, Normal Dağılım ve Özellikleri, Standart Normal Dağılım
3 Lognormal Dağılım, Beklenen Değerler ve Momentler, İhtimal Dağılımlarının Momentleri, Binom Dağılımına Normal Yaklaşım, Örnekleme Teorisi, Örnekleme Dağılımları
4 Nokta ve Aralık Tahminleri, Regresyon ve Korelasyon Analizi
5 Hipotez testleri ile ilgili bazı kavramlar
6 İstatistiksel model, Güç-etkinlik, ölçme ve ölçekler
7 Parametrik hipotez testleri
8 Arasınav
9 Parametrik hipotez testleri
10 Ki-kare uygunluk testi, bağımsızlık testi
11 Varyans testi, homojenlik testi, bağımlı grupların testi, ki-kare testinde dikkat edilmesi gereken durumlar
12 Parametrik olmayan testler
13 Parametrik olmayan testler
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1174134 Veri türleri göre uygun istatistiksel yöntemi seçer.
2 1181393 İstatistiksel yöntemleri kullanarak hipotezleri analiz eder.
3 1189862 Verilerin analizinden elde edilen bulguları doğru bir biçimde yorumlar. Yorumları bilimsel araştırmalarla ilişkilendirir.
4 1275394 İstatistiksel paket programlarını kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 3 4 1 3 4 2 1 3
2 4 4 5 4 5 2 5 3 2 1 2
3 4 3 2 2 4 1 5 4 2 1 2
4 5 5 2 3 5 2 3 5 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek