Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END303 Kalite Yönetimi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bilgiye ulaşmanın çok çabuk ve kolay gerçekleştiği, müşteri beklentilerinin sürekli arttığı ve teknolojinin süratle ilerlediği günümüz dünyasında en yüksek kaliteyi ürün ve hizmet yapısında sağlayan işletmeler ayakta kalmayı başarabilmektedir. Bu kapsamda bu dersin amacı, öğrencilere kalite yönetiminin temel konuları hakkında bilgi vermek ve kalite araçlarını kullanabilir hale getirmek suretiyle üretim ve hizmet işletmelerinin ihtiyaç duyduğu yapıda endüstri mühendisi yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sermin Elevli

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bozkurt R., 2003; Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 2. Bozkurt R., 2003; Kalite Maliyetleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 3. Dereli T. ve Baykasoğlu A., 2003; Kalite ve Hayata İzdüşümleri, Nobel Yayın Dağıtım 4. Şimşek M., 2004; Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım 5. Montgomery, D.C. 2009. Introduction to Statistical Quality Control (Sixth Edition). Jefferson City: John Wiley & Sons, Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar, Kalitenin Öncüleri ve Kalite Alanındaki Katkıları, Toplam Kalite Yönetimi, Kaizen Felsefesi, Kalitenin Ekonomisi, Kalite Araçları (Sorun Çözme Teknikleri), Yönetim Araçları, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Kalite Çemberleri, Kalite Yönetim Sistemi, Diğer Yönetim Sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati kal-yön-video-1.hafta-1.mp4
2 Temel Kavramlar (Kalite, Kalite Yönetimi, Hizmet Kalitesi) ky2-kalite nedir.ppt
3 Kalitenin Tarihi ky3-kalite tarihi.ppt
4 Sürekli İyileştirme (Kaizen) ky4-kaizen nedir.ppt
PUKÖ-Animasyon.mp4
5 Sürekli İyileştirme Araçları https://www.100pceffective.com/5-min-demo/5s-game/story_html5.html
ky5-kaizen araçları.ppt
6 Kalite Ekonomisi ky6-kalite ekonomisi.ppt
7 Kalitenin Araçları ky5-1 Kalite Araçları.ppt
8 Kalitenin Araçları ky5-1 Kalite Araçları.ppt
9 Yönetim Araçları ky5-2 Yönetim Araçları.ppt
10 Ara Sınav
11 ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri ky7-yönetim sistemleri.ppt
12 Öğrenci Projelerinin Sunumu
13 Öğrenci projelerinin sunumu
14 Öğrenci projelerinin sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1373473 Kalite problemlerine dönük veri üretilmesini, bu verilerin analiz edilmesini ve analiz sonuçlarına göre sürece yön verilmesini sağlayan kalite araçlarına hakim olmak
2 1390573 Kalite bilincine sahip olmak, kalitenin üreticiler ve hizmet sağlayanlar için önemini kavramak ve kalite yönetiminin temel konularına hakim olmak
3 1380274 Öğrenilen tekniklerle bir üretim veya hizmet sürecine ilişkin kalite probleminin çözülmesi ve sunulması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 5 4 5 3 2 3 3
2 4 3 2 3 2 3 5 4 2 3 3
3 5 4 4 4 3 4 5 4 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek