Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END307 Maliyet Muhasebesi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Maliyet muhasebesinin amacı, temel kavramları,işletmelerde hangi maliyet muhasebesi sistemleri ile karşılaşabiliriz, tekdüzen hesap planı içinde maliyet hesapları nasıl işler, ilk madde ve malzeme,işçilik ve genel üretim maliyetleri, maliyet dağatımları ve maliyet sistemleri nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi yapmak

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitapevi. Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitapevi. Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Maliyet Muhasebesi’nin Temelleri; Maliyet, Gider, Harcama Kavramları, Sanayi İşletmelerinde Satılan Malın Maliyeti Tablosu ve Gelir Tablosu, Maliyet Muhasebesi Sistemi’nin oluşturulması; Maliyetlerin ayrımı, Türk Muhasebe Sistemi’nde 7/A metodu, Satılan Malın Maliyeti’nin bulunması, Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri’nin Belirlenmesi, Direkt İşçilik Maliyetleri’nin Belirlenmesi, Direkt İşçilik Maliyetleri’nin Belirlenmesi, Genel Üretim Giderleri’nin Belirlenmesi, Faaliyet Giderleri’nin Belirlenmesi, Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sistemi, Bozuk/Kusurlu/Fire Maliyetlerinin hesaplanması, Genel Tekrar ve Uygulama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maliyet muhasebesine giriş, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi arasındaki ilişki,temel kavramlar
2 Tekdüzen muhasebe sisteminde, üretim maliyetleri ile ilgili hesaplar nelerdir ve nasıl işler?
3 İlk madde ve malzeme maliyetleri, direkt ve Endirekt ilk madde ve malzeme maliyetleri, İlk madde ve malzeme değerleme yöntemleri (ortalam, lifo,fifo)
4 işçilik maliyetleri, işçilik maliyetlerinin sınıflandırılması, işçilik maliyetlerinin ölçülmesi, ücretlendirilmesi, boşa geçen zaman, fazla çalışma karşılığı, kıdem tazminatı ödemeleri
5 Genel üretim maliyetleri,genel üretim maliyetlerinin özellikleri ve türleri, genel üretim maliyetlerinin mamuller ve gider yerleri ile ilişkisi, amortisman, bakım onarım finansman giderleri
6 Maliyetlerin dağıtılması, birincil ve ikincil dağıtım, gider dağıtım nedenleri, gider dağıtım anahtarları, yardımcı gider yeri giderlerinin esas gider yerlerine dağatımı, dağıtılan giderlerin muhasebe kaydının yapılması
7 Faaliyete dayalı maliyetleme, bileşik maliyetlerin dağatımı ve yan mamul maliyetleri, bileşik maliyet dağatım yöntemleri
8 Sipariş maliyet sistemi, sipariş maliyet sisteminde kullanılan belgeler, genel üretim maliyetlerinin siparişlere tahmini olarak yüklenmesi
9 Safha maliyet sistemi,mamul maliyet akışı eşdeğer birim sayısının hesaplanması, safha maliyet sisteminde izlenecek adımlar, tek ve çok safhalı olması durumunda maliyet hesaplaması
10 vize haftası
11 Üretim kayıplarının saptanması, kayıplara yol açan nedenler, kayıp maliyet ilişkisi, üretim kayıplarının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, kusurlu, bozuk, fire ve artık maliyetlerin hesaplanması
12 kavramlar, başabaş noktası, karı etkileyen faktörlerdeki değişikliklerin analiz sonuçlarına etkisi, tek ve çok ürün üretilmesi durumunda analiz
13 Standart maliyet sistemi, standart maliyet sistemnin kontrol amacıyla kullanılması, standart maliyetlerin belirlenmesi, direkt ilk madde, direkt işçilik ve genel üretim giderleri standart birim tutarı, mamul maliyetlerinin standart maliyete göre belirlenmesi, sapmaların hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
14 Tam maliyet, Normal maliyet ve değişken maliyet yöntemleri
15 Karar seçeneklerinin değerlendirilmesinde maliyet bilgilerinin kullanılması
16 Dönem sonu sınavı (Final Sınavı)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1141663 Tekdüzen muhasebe sisteminde, üretim maliyetleri ile ilgili hesapların hangileri olduğunu ve nasıl işlediğini bilecek
2 1129576 Faaliyete dayalı maliyetleme, safha, sipariş ve standart maliyet sistemlerini kurup uygulayabilecektir.
3 1138370 Maliyet muhasebesine ile ilgili temel kavramları tanıyabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 3 1 3 3 4 3 4 1 4
2 1 1 2 1 3 3 5 2 3 1 4
3 2 1 2 2 3 3 4 2 4 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek