Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END304 Kalite Kontrol 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Müşteri tarafından belirlenen kalite standartlarına üretim işlemleri süresince ve sonrasında ne ölçüde uyulduğunun belirlenmesi konusunda Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerini bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Sermin Elevli

Ön Koşul Dersleri

END 203 İstatistik I

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Burnak N., Toplam Kalite Yönetimi “İstatistiksel Süreç Kontrolü”, Osmangazi Üniversitesi, 1997 2. Juran J.M. and Gryna F.M., Quality Planning and Analysis, McGraw-Hill International Edition, 1993 3. Bircan H. and Özcan S., Excel Uygulamaları Kalite Kontrol, Yargı Yayınevi, 2003 4. Juran J.M. and Godfrey A.B., Juran’s Quality Handbook, McGraw-Hill International Edition, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kabul Örneklemesi, Kontrol Grafikleri, Süreç Yeterlilik Analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar (Kalite, Kontrol, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Örnekleme, ...) KALİTE KONTROL_2018.pdf
2 Tanımlayıcı İstatistikler, İhtimal Dağılımları, Aralık Tahmini (Ortalama, Varyans, Oran, İki Ortalamanın Farkı) Kalite Kontrol- Haftalık Ders İçeriği.docx
3 Kabul Örneklemesi (Temel Kavramlar, Kabul Örneklemesinde Risk, İşletim Karakteristiği Eğrisi)
4 Tek Katlı Kabul Örneklemesi, Binom Nomografı Kullanılarak Tek Katlı Kabul Örneklemesinin Tasarlanması
5 Kabul Örneklemesinde Maliyet, İki Katlı Kabul Örneklemesi
6 Ortalama Örnek Sayısı Eğrisi, Grubb Tablolarını Kullanarak İki Katlı Bir Örnekleme Planının Tasarlanması
7 Düzeltme/Arıtma Muayenesi, Ortalama Toplam Muayene, Dodge-Romig Tabloları
8 Kontrol Grafikleri, Süreç Değişkenliği, Süreç Kontrolünde İstatistiksel Riskler
9 Niceliksel Ölçüler için Kontrol Grafikleri
10 Ara Sınav
11 Kontrol Limitleri, Spesifikasyon Limitleri ve Doğal Tolerans Limitleri
12 Niteliksel Ölçüler için Kontrol Grafikleri
13 Süreç Yeterlilik Analizi
14 Altı Sigma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1229493 Kontrol grafiklerini kullanarak süreç kararlılığını belirleyebilir.
2 1228640 Müşteri spesifikasyonlarına göre süreç yeterliliğini belirleyebilir
3 1139307 Süreç sigma düzeyini hesaplayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 3 3 3 2 2 1 2
2 4 4 3 5 3 3 3 2 2 1 1
3 4 5 3 5 3 3 4 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek