Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END320 Hizmet Sistemleri (TS 6.1) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Ulusal ve uluslararası ekonomilerde hizmet sektörünün payı gün geçtikçe artmaktadır. Programda seçmeli olarak sunulan bu ders de, öğrencilere imalatçı firmaların hizmet yönü de dahil olmak üzere, hizmet sistemlerinin tasarımı, denetimi, planlaması ve değerlendirilmesi konusunda yardımcı olması amaçlanmıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: • J. A. Fitzsimmons, M.J. Fitzsimmons, Bordoloi S.K., Service Management Operations, Strategy, Information Technology. McGraw-Hill, 8th Edition , 2014. Yardımcı kaynaklar: • C. Haksever, B. Render, R. S. Russell, R. G. Murdick. Service Management and Operations. Prentice Hall, 2nd Edition, 2000. • Winston, W.L.,Operations Research: Applications and Algorithms, Duxbury Press, 3rd Edition,1994

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hizmet sistemlerinin yetkinliklerini, yapısını ve problemlerini tanımlamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 60 1
54 Ev Ödevi 3 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 HİZMET SEKTÖRÜ, HİZMET KAVRAMLARI: Hizmetlerin tanımı, Mal ve Hizmetler, Hizmetlerin gelişimini açıklayan teoriler, Hizmet paketi storage/app/public/mehmet.erdem/133477
2 HİZMET KAVRAMLARI , HİZMETİN YAPISI VE HİZMET KARŞILAŞMALARI: Hizmet operasyonlarının özellikleri,Hizmetlerin sınıflandırılması, Hizmet karşılaşmaları volvo case.pdf
Ders 2.pdf
3 HİZMET KARŞILAŞMALARI: Özellikleri, Hizmet karşılaşması elemanları: Hizmet sağlayıcı (sunucu), sunma sistemi, fiziksel kanıt, Müşteriler. Bölüm 2.pdf
Ders 3.pdf
END320 TermProject_2020.doc
4 TEKNOLOJİ, BİLGİ SİSTEMLERİ VE HİZMETLER: Bilgi sistemleri ve faydaları, Hizmetlerde bilgi sistemlerinin kullanımı, Elektronik ticaret, EDI
5 HİZMETLERDE TESİS YER SEÇİMİ VE DÜZENLEME (YERLEŞİM): Yer seçimi (Location), Yer seçimi ve mevki seçimi için kantitatif metotlar.Çoklu mevkiler
6 HİZMETLERDE TESİS YERLEŞİMİ: Yerleşim stratejileri-Ürüne Göre Yerleşim ve Hat Dengeleme Problemi, Sürece göre yerleşim,Ofis yerlşimi,Perakende Yerleşm
7 HİZMET SÜREÇLERİNİN ANALİZİ VE TASARIMI: Süreç şemaları, Hizmet tasarısı,HİZMET SİSTEMLERİNDE TALEBİN VE YÖNETİLMESİ
8 HİZMET SİSTEMLERİNDE TALEBİN VE ARZIN YÖNETİLMESİ: Talebi yönetme stratejileri, Arzı yönetme stratejileri, Kazanç Yönetimi
9 Ara Sınav
10 HİZMET VERİMLİLİĞİ VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: Verimlilik kavramı,Etkinlik,Etkililik,Veri Zarflama Analizi,
11 HİZMETLERDE ARAÇ ROTALAMA VE ÇİZELGELEME, HİZMET İŞLETMELERİNDE MARKALAŞMA, VATANDAŞA HİZMET ŞARTI
12 HİZMETLER İÇİN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE AMAÇ PROGRAMLAMA UYGULAMALARI
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272918 Hizmet sistemlerini analiz etmeye ve bu sistemlerin performansını ölçüp iyileştirmeye yönelik nicel araçlar kullanabilir.
2 1272919 Hizmet sistemlerinde kuyruk modelleri kurma, rotalama ve fazladan rezervasyon problemlerini çözme, talep tahmini yapma, hizmette kapasite planlama ve stok yönetme konularında çeşitli teknikler uygulayabilir
3 1272920 Hizmette proje yönetimi yapabilir
4 1272921 Tüm hizmet işlemleri kavramlarını vaka analizlerinde kullanarak çözümler üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 5 2 1 2 4 2 4 5 2
2 2 2 4 3 1 2 3 3 4 4 3
3 2 3 4 2 1 2 3 2 3 4 2
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek