Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT205 Taşınmaz Hukuku 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Taşınmaz mallar, kadastro, imar ve bunlarla ilgili temel hukukİ kavram ve kuralları benimsemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dörtgöz, G., 1995: Gayrimenkul Mevzuatı, TAKAV Yayınları No 1, Ankara. Esener, T., 1971: Eşya Hukuku Zilyetlik, Tapu Sicili, Mülkiyet, Sınırlı Aynî Haklar, Rehin Sevinç Matbaası, Ankara. Karagöz, M., 2000: Haritacılıkta Taşınmaz Hukuku, TMMOB HKMO Ders Kitapları Dizisi-3, Ankara. Gözübüyük, Ş., 1991: Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Sevinç Matbaası, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Hukuk Kavramı, Hukukun Kaynakları, Hukukun Bölümleri, Medeni Hukukun Bölümleri, Medeni Kanunu dayanak alan Eşya hukuku, Miras hukuku ve Kişi Hukuku, arazi idaresi ve arazi yönetimi kavramları, arazi yönetiminin amaçları ve arazi yönetimi ile ilgili mevzuat, mülk ve mülkiyet kavramı, zilyetlik, tescili gereken taşınmazlar, Kamu Malları, Tescil Dışı Alanlar, Ecrimisil Kavramı, Kıyı ve Kıyı Kenar Çizgisi Kavramı, Ayni Hak, İrtifak Hakkı ve çeşitleri, Tapu sicili ve tapu sicilinin unsurları, Tapu sicilinde yapılan işlemler, Tescil işlemleri, Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı ve Devre Mülk Kavramları ve Uygulamaları, Vakıflar ve İlgili Mevzuat, Orman, maden ve kıyı kanunu ile ilgili genel hükümler, Yabancıların mülk edinimi ile ilgili mevzuat, Miras Hukuku kapsamında Miras ile ilgili kavramlar ve yasal düzenlemeler, Miras Dağıtımı ile ilgili Temel Esaslar ve Çözümlü Örnekler, Yabancıların taşınmaz mal edinimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 14
2 Final Sınavı 4 3 12
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 7 3 21
52 Quiz için Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuk Bilgisine Giriş, Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar TAŞINMAZ HUKUKU_2019-2020.pdf
2 Hukuk Kuralları, Hukukun Müeyyidesi Ve Kaynakları
3 Arazi idaresi ve yönetimi kavramları, arazi yönetiminin amaçları, arazi yönetimi ile ilgili mevzuat
4 Haklar Ayni Haklar, Eşya Hukuku Ve Zilyetlik
5 Kişiler Hukuku (Şahsın Hukuku), Hakiki Şahsiyetin Ehliyetleri, Hakiki Şahsiyetin Ehliyetleri
6 Fiil Ehliyetine Göre Hakiki Şahısların Hukuki Durumu, Hükmî Şahsiyet
7 Tapu Sicilinin İlkeleri, Unsurları Ve Tapu Siciline Yapılan İşlemler, Tapu Ve Tapu Sicili, Türkiye’de Tapu Kayıtları, Tapu Sicil Teşkilatı
8 Tescil işlemleri, Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı ve Devre Mülk Kavramları ve Uygulamaları, Vakıflar ve İlgili Mevzuat
9 ARASINAV
10 Orman, maden ve kıyı kanunu ile ilgili genel hükümler, Yabancıların mülk edinimi ile ilgili mevzuat,
11 Aile Hukuku, Hısımlık
12 Miras Hukuku Kanunî Mirasçıların Paylarının Hesabı, örnek miras problemi çözümleri
13 Ölüme Bağlı Tasarruflar (İradî Mirasçılık), örnek miras problemi çözümleri
14 Mirasın İntikali, İktisabı ve Reddi, örnek miras problemi çözümleri
15 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1369342 arazi yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi edinecek
2 1360134 hukuk kavramı ve uygulamaları hakkında bilgi edinecek
3 1387143 ayni ve şahsi hak tanımları ile bu hakların niteliklerini bilebilecek
4 1387367 zilyetlik ve tapu sicili arasındaki farkları görebilecek
5 1369540 miras hukukunu ve mirasçılık hakkında bilgi sahibi olacak ve miras paylaşımı yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek