Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT202 Sayısal Çözümleme 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Çeşitli jeodezik problemlerin sayısal çözümleri ve sayısal hesaplama yöntemleriyle ilgili bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yasemin ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bektaş, S., Sayısal Çözümleme, Samsun, 1998. Sayısal Çözümleme, Z. Aktaş / H. Öncül, S. Ural, ODTÜ Yayınları, 413s. Sayısal Çözümleme, A. Akpınar,KTÜ-MMF yayını, 156s. Elementary Numerical Analysis, S. D. Conte, McGraw-Hill Book Company, 278 P. Numerical Methods, R. W. Hornbeck, Quantum Publishers, Inc, 310 P. Introduction of Computational Methods, K. A. Redish, The English Universities Press Ltd., 212 P.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayılar ve sayı sistemleri, matrisler, temel kavramlar, ters matris hesabı, doğrusal ve doğrusal olmayan denklemlerin çözümü, doğrusal olmayan denklem sistemlerinin direk ve iteratif çözümü, enterpolasyon, sonlu farklar yöntemi ile enterpolasyon, sayısal türev ve integral hesabı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 67 1
22 Proje Hazırlama 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 8 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayılar ve Sayı Sistemleri, Sayısal çözümlemede hata kaynakları 2019_2020_I_II_HAFTA.pdf
2 Matrisler, Matris çeşitleri, Özdeğerler ve Özvektörler hesabı 2019_2020_I_II_HAFTA.pdf
3 Matrislerde determinant hesaplama yöntemleri 2019_2020_III_HAFTA.pdf
4 Matrislerde Determinant hesaplama yöntemleri 2019_2020_IV_V_HAFTA.pdf
5 Matrislerde ters alma yöntemleri 2019_2020_IV_V_HAFTA.pdf
6 Matrislerde ters alma yöntemleri 2019-2020_VI_HAFTA.pdf
7 Doğrusal Denklem sistemlerinin çözümü 2019-2020_VII_HAFTA.pdf
8 Katsayıları simetrik olan doğrusal denklem sistemlerinin çözümü 2019_2020_VIII_HAFTA.pdf
9 Doğrusal denklem sistemlerinin iteratif çözümü 2019_2020_IX_HAFTA.pdf
10 Arasınav
11 Doğrusal olmayan denklemler ve denklem takımlarının çözümü 2019-2020_XI_XII_HAFTA.pdf
12 Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin iteratif çözümü 2019-2020_XI_XII_HAFTA.pdf
13 Prediksiyon kestirim (Enterpolasyon-ekstrapolasyon) 2019-2020_XIII_IVXHAFTA.pdf
14 Sonlu Farklar Yöntemi ve Enterpolasyon, Sayısal Türev ve integral 2019-2020_XIII_IVXHAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1163827 Sayılar ve sayı sistemlerini kavrayacak,
2 1170569 matrisler, temel kavramlar, ters matris hesabı yapacak
3 1161687 doğrusal ve doğrusal olmayan denklemlerin çözebilecek
4 1143303 enterpolasyon, sonlu farklar yöntemi ile enterpolasyon, sayısal türev ve integral hesabı yapailecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1
2 3
3 5
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek