Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT204 Kadastro Bilgisi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Harita mühendisliğinde kadastronun önemini, kadastronun ne olduğunu ve nasıl yapıldığını anlatmak, 3402 sayılı Kadastro kanununu kavratmak ve dünyadaki modern kadastro sistemleri hakkında bilgi vermek. Arazi yönetimi kavramını ve uygulamalarını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

3402 Sayılı Kadastro Kanunu. Koçak, H., 2015, Orman Kadastrosu, HKMO Ankara Koçak, H., 2016, Kadastronun Tesisi ve Yaşatılması, HKMO Ankara Dörtgöz, G.Ö., 1995, Gayrimenkul Mevzuatı, TAKAV Yayın No: 1, Ankara, 831 p. Karagöz, M., 2000, Haritacılıkta Taşınmaz Hukuku, HKMO, Ankara, 360p. Erkan, H., 1991, Kadastro Tekniği, TMMOB, HKMO, Ankara, 293 p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kadastro ve Mülkiyetin tarihsel gelişimi, Toprak mülkiyeti, tesis kadastrosunun yapılış esasları, 3402 sayılı Kadastro kanunu, ihale yolu ile kadastro, kadastro çalışmalarında özel sektörün rolü. Yenileme çalışmaları, kadastroda değişiklik ve yaşatma hizmetleri. Çok amaçlı kadastro. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapısı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kadastro Bilgisine Giriş ve Kadastro Kavramının tanımı. Kadastro_dersnotu_1_2020.pdf
2 Toprak Mülkiyetinin Tarihsel Süreci
3 Kuruluşundan günümüze Türkiye’de Kadastro uygulamaları
4 3402 sayılı yasa ve kapsamı
5 Kadastro faaliyeti için ön hazırlık çalışmaları
6 Kadastroda teknik işlemler
7 Kadastroda hukuksal işlemler
8 Kadastro çalışmalarının tamamlanması, ilan ve tescil süreçleri
9 Arasınav
10 Yenileme çalışmaları
11 Kadastroda Değişik ve yaşatma hizmetleri
12 Kadastroda Değişik ve yaşatma hizmetleri
13 Orman Kadastrosu çalışmaları ve 3402 sayılı yasa kapsamında Orman Kadastrosu
14 Teknik altyapı kadastrosu ve Çok amaçlı kadastro çalışmaları, TKGM nin yapısı, Bilgi Sistemleri TAKBİS ve e-devlet uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128749 Kadastro kavramını ve içeriğini bilir
2 1126600 Türkiye'de kadastro çalışmalarında kullanılan ölçme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
3 1140783 Türkiye'de kadastronun nasıl yapıldığını bilir
4 1140945 Kadastro çalışmaları esnasında yapılan teknik ve hukuksal işlemleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4
3 4 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek