Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT305 Jeodezi-I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Dünyanın şeklinin ve büyüklüğünün tanımlanması, ana jeodezik ve küresel problemlerin çözümü.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Sebahattin Bektaş

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bektaş, S., Matematiksel Jeodezi ders notları Aksoy, A. ve Güneş, İ. H., Jeodezi I, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, Gümüşsuyu, 1990. Özbenli, E., Jeodeziye Giriş, Elipsoid Geometrisi, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, istanbul, 1972. Ulsoy, E., Matematiksel Geodezi, Kutulmuş Matbaası, İstanbul, 1977. Thomas, P. D.,ConformalProjections in GeodesyandCartography, Washington, 1952. Richardus, P. ve Adler, R. K.,MapProjectionsforGeodesists, CartographersandGeographers, Amsterdam, 1972.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yerin şekli ve dönel elipsoid. Dönel elipsoidin özellikleri. Elipsoid de enlem çeşitleri. Elipsoid de eğrilik ve ana eğrilik yarıçapları. Elipsoid de uzunluk ve alan hesabı. Jeodezik eğrilik ve jeodezi eğri. Elipsoid yerine kürenin kullanılması. Küresel üçgen çözümlerinde Legendre ve Additament metotları. Küresel koordinat sistemleri. Küresel jeodezik dik koordinat sisteminde jeodezik hesaplamalar. Küresel jeodezik dik koordinatlar ve coğrafi koordinatlar arasındaki dönüşümler. Küresel coğrafi koordinatlarla jeodezik hesaplamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 67 1
54 Ev Ödevi 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 6 84
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 dünyanın büyüklüğü ve şekli matjeo1-dönüştürüldü.pdf
2 potansiyel teorisi ve gravite matjeo2_2-dönüştürüldü.pdf
3 dünya elipsoidinin boyutlarının belirlenmesi
4 elipsoidal coğrafi koordinatlar ve enlem çeşitleri matjeo3-dönüştürüldü.pdf
5 elipsoid üzerinde bazı büyüklüklerin hesabı
6 yüzeyler ve eğriler matjeo4-dönüştürüldü.pdf
7 normal ve eğik kesit
8 ara sınav
9 jeodezik eğri ve jeodezik eğrilik matjeo5YENi-dönüştürüldü.pdf
10 elipsoid yerine kürenin kullanılması
11 küre geomerisi matjeo6yeni-dönüştürüldü.pdf
12 küresel trigonometri,küre yüzeyinde jeodezik hesaplamalar
13 küresel koordinat sistemleri,coğrafi koordinatlar matjeo7 wrd belgesi-dönüştürüldü.pdf
14 kartezyen ve soldner koordinatları dönüşümler ve hesaplamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117430 küre hesaplamalarını bilecek
2 1117431 Jeodezik eğri tanımı, önemi ve normal kesit gözlemlerinin jeodezik eğriye indirgenmesi gerektiğini bilecek
3 1117432 yerin şekli olan jeoid yerine dönel elipsoidde hesap yapma sebebini ve elipsoid geometrisinin özelliklerini kavrayacak
4 1117433 elipsoid geometrisi
5 1117434 Elipsoidin temel parametreleri, enleme bağlı parametreler, uzunluk(yay) hesabı ve elipsoidde alan hesabı konularını anlayacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 4
3 4
4 5
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek