Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT309 Kentsel Alanların Tasarımı ve Düzenlenmesi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Kent planlaması, modern kentleşme ve imar planı uygulaması ilke ve yöntemlerini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İmar Uygulamaları, Hüseyin KOÇAK, Metin BEYAZ,2015 2001 tarih 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 1985 tarih 3194 sayılı İmar Kanunu 2001 tarih 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 2012 tarih 6306 Sayılı Afet Riski Altında Kalan Alanlar Yasası 1987 tarih 3402 sayılı Kadastro Kanunu 2981–3290–3366 sayılı İmar Affı Kanunu İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 1965 tarih 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu ölçmelerinin konusu ve görevleri, Sürdürülebilir arazi yönetimi kavramı, Yerel yönetimler ve görevleri, Plan çeşitleri çevre-bölge-imar planları, İmar planı ve çeşitleri, İmar mevzuatı ve imar kavramları, İmar planlarının hazırlanmasında harita mühendislerinin görevleri, İmar planı uygulama yöntemleri, Kamulaştırma, Arsa-Arazi Düzenlemeleri (AAD), Düzenleme sınırının geçirilmesi, Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOPO) hesabı, parselasyon ve dağıtım işlemleri, örnek bir AAD projesi hazırlanması, Islah imar planı 10-b/c maddesi uygulamaları, Alternatif parselasyon projelerinin değerlendirilmesi, Kentsel Dönüşüm, Binalara kot verilmesi, Kat mülkiyeti uygulamaları, Kıyı mevzuatı, Coğrafi/Kent/Arazi Bilgi sistemlerinin arazi yönetiminde kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu ölçmelerinin konusu ve görevleri 1. hafta_kentsel.pptx
2 Arazi yönetimi kavramı 2. hafta_kentsel.pptx
3 Yerel yönetimler ve görevleri 3. hafta_kentsel.pptx
4 Plan çeşitleri çevre-bölge-imar planları, 4. hafta_kentsel.pptx
5 İmar planı uygulama yöntemleri 5. hafta_kentsel.pptx
6 Arsa-Arazi Düzenlemeleri (AAD) ve İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması 6_ hafta_kentsel.pptx
7 İmar planı Uygulaması; Düzenleme sınırının geçirilmesi 7_ hafta_kentsel.pptx
8 İmar planı Uygulaması; Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOPO) hesabı 8_ hafta_kentsel.pptx
9 Arasınav
10 İmar planı Uygulaması; Tahsis miktarlarının hesaplanması, kamu alanlarının belirlenmesi 10_ hafta_kentsel.pptx
11 İmar planı Uygulaması; Parselasyon ve dağıtım işlemleri 11_ hafta_kentsel.pptx
12 İmar Kanununun 10 b/c. Madde Uygulaması 12_ hafta_kentsel.pptx
13 Parçalı yaklaşımla imar planı uygulamaları; İfraz, Tevhid, Yola terk, İhdas vd. 13_ hafta_kentsel.pptx
14 Diğer imar uygulama yöntemleri;kentsel dönüşüm. 14_ hafta_kentsel.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1127616 Islah imar uygulamalarını bilecek
2 1156276 İmar kanununun 15, 16 ve 18. md uygulamalarını bilecek
3 1151986 Kentleşme ve imar kavramlarını öğrenecek
4 1156639 3194 sayılı imar kanununa göre yapılan imar uygulamalarını öğrrenecek
5 1163116 İmar planlarının uygulanması ilke ve yöntemlerini öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 3
3 4
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek